Styrelsen för Liberalerna Danderyd har beslutat att inkalla Medlemsmöte till
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 19.15 eller efter det att det fortsatta årsmötet som börjar den 23 april kl. 19.00 är slut.
Orsaken till att föreningen också skall ha separat medlemsmöte är att frågan om val till kommunstyrelsen inte fanns med på ärendelistan vid årsmötet den 21 april och därför inte stadgeenligt kan avgöras av det fortsatta årsmötet.
Det är bakgrunden till att styrelsen beslutat att ha i praktiken två medlemsmöten samma dag.
Val kommer att ske av kommunstyrelseledamot och ev, av ersättare samt övriga val som kan bli aktuella.
Nomineringskommittén har föreslagit att Birgitta Lindgren, Enebyberg, nu ersättare i kommunstyrelsen, blir ordinarie ledamot efter Sara Göthlin, Danderyd, som avsagt sig uppdraget.
Om medlemsmötet väljer som nomineringskommittén föreslår, föreslås att Elvy Svennerstål, Stocksund, blir ny ersättare i kommunstyrelsen.
Övriga val som kan komma att avgöras gäller lediga ersättarplatser i Utbildningsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sådana val ske enligt föreningens stadgar efter nomineringskommitténs prövning av styrelsen, men eftersom den situationen uppstått efter den 21 februari att den nya styrelsen ännu inte tillträtt har den avgående styrelsen, som endast – likt en entledigad regering – bara kan hantera frågor som inte kan anstå tills ny styrelse valts, gjort den bedömningen att ett medlemsmöte efter nomineringskommitténs förslag kan välja de föreslagna.
Det formella valet av samtliga förtroendemän görs av Danderyds kommunfullmäktige vid dess nästa sammanträde, måndagen den 6 maj.

Stocksund den 26 mars 2019

Styrelsen genom dess sekreterare
Gunnar Andrén