Se alla

2019-05-10: Årsredovisning av partistödet 2018

Liberalerna Danderyd har den 10 maj 2019 sänt in redovisningen 2018 av partistödet.
Redogörelsen återges här:

Kommunfullmäktige i Danderyds kommun
Kommunledningskontoret
Att.: Kommunsekreterare Samuel Larsson
Box 166
182 05 Djursholm

Redovisning för användning av partistöd 2018
Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 22 september 2014 (§ 68) att godkänna Kommunstyrelsens i Danderyd förslag om bestämmelser för kommunalt partistöd (KS 2014/0129).

I beslutet stadgas att mottagare av partistöd skall lämna redovisning till Kommunfullmäktige över hur stödet har använts.

Redovisningen skall visa att det kommunala partistödet använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket Kommunallagen (1991:900).

Kommunallagen stadgar där att ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).”

Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade vidare den 22 september 2014 att ”till redovisningen skall fogas en granskningsrapport”.

Utbetalat partistöd 2015-2018
Liberalerna Danderyd (organisationsnummer 816400-3181), den organisation som sedan 1934 nominerar liberala kandidater i de allmänna valen i Danderyd och är mottagare av kommunalt partistöd – under partinamnet Folkpartiet 1934-90, Folkpartiet Liberalerna 1991-2015 och Liberalerna från 22 november 2015 – avger här den av Kommunfullmäktige beslutade redovisningen för 2018.

Föreningen noterar att under mandatperioden 2015-2018 har partistödet utbetalats av Danderyds kommun med betydande tidsdifferens olika år:
Med 331.000 kr den 3 februari 2015 avseende 2015
Med 331.000 kr den 14 mars 2016 avseende 2016
Med 331.000 kr den 21 januari 2017 avseende 2017
Med 331.000 kr den 29 januari 2018 avseende 2018
Med 11.694 kr den 30 april 2019 avseende 2015-2018

Under ett år betalades partistödet dessutom ut två gångar, senare återbetalat av alla mottagare.

Utbetalningen den 30 april 2019 gäller enligt uppgift retroaktiv uppräkning av partistödet för mandatperioden 2015-2018.
Föreningen tackar för det.

Följer för redovisningen av sent utbetalat partistöd
Enligt e-postbesked 2 maj 2019 från Danderyds ekonomichef Björn Wallgren på fråga från kommunstyrelsens förste vice ordförande har utbetalningen om 11.694 kr den 30 april 2019 föranletts av att beslut träffats – år och datum ej angivet när beslut träffats, ej heller av vem – att kommunala partistödet i Danderyd skall öka med 1 procent per år.

Summan har inte kunnat kontrolleras eftersom den ej redovisats för Liberalerna Danderyd. Föreningen utgår från att allt är korrekt.

Utbetalningen den 30 april 2019 är enligt uppgiften 2 maj 2019 hänförlig till 2015-2018. Användningen av dessa pengar kan dock redovisas tidigast i föreningens bokslut 2019 eftersom kassören – och möjligen inte bara denne (övertecknad) – levt i villfarelsen att de beslut om betalningar som träffats av Kommunfullmäktige 2014 (avseende 2015), 2015 (avseende 2016), 2016 (avseende 2017) och senast under mandatperioden den 25 september 2017 (avseende 2018, kommunstyrelsens protokoll § 180 från den 4 september 2017) utgör de belopp som skall vara föremål för prövning av Kommunfullmäktige enligt dess beslut 22 september 2014.

Så visar sig ej nu vara fallet; övertecknad beklagar naturligtvis den totala okunskap som jag ovetande burit på, dessutom i flera år.
Om fattigdom möjligen fördras lättare om den delas av alla, gäller detta inte bristande kunskap. Varje sådan brist är individuell och illa.

Jag hoppas naturligtvis på Kommunfullmäktiges i Danderyd förståelse för underlåtenheten att skaffa vetskap om vilka beslut som träffats.
Som försvar, kanske mer att se som förklaring, gäller dock att det är svårt att skaffa kunskaper om ting som man inte känner till alls.

Revisionsberättelse 2018
Föreningen bilägger kopia av revisionsberättelsen för Liberalerna 2018, dagtecknad 21 februari 2019, efterfrågad av Kommunfullmäktige redan 2014; hänsyn har ej kunnat tas till den utbetalning som anlände 30 april 2019.

Revisionen för 2018 är genomförd av de vid årsmötet i Liberalerna Danderyd 22 februari 2018 valda revisorerna, kommunfullmäktigeledamoten i Danderyd Lars-Gunnar Wallin, Danderyd, och ledamoten i byggnadsnämnden i Danderyd Margareta Sandell, Danderyd.

Styrelsens i Liberalerna Danderyd årsredovisning inklusive räkenskaper för 2018 godkändes vid föreningens årsmöte den 21 februari 2019.

Mötesordförande var övertecknad, sekreterare Margareta Sandell, Danderyd. De vid årsmötet 2019 valda justeringsmännen var kommunfullmäktigeledamoten i Danderyd Elvy Svennerstål, Stocksund, och Maria Holmberg, Danderyd.

Övertecknad har för att underlätta för Kommunfullmäktige att utan problem ta del av föreningens revisionsberättelse bifogat denna i tvenne digitala format, dels i tiff-format, dels i pdf-format.

Vad gör man inte för att underlätta Kommunfullmäktigeledamöternas möjlighet att ta del av den mottagande föreningens intressanta revisionsberättelse?

Dokumentation av årsmötesbeslut 2019
Utdrag ur det justerade årsmötesprotokollet 2019 (§§ 14-16):

”§ 14 Rapport om föreningens ekonomi 2018 och ställning vid årsskiftet
Föreningens kassör redogjorde för föreningens ekonomi 2018 (ärendelistan, punkt 11, verksamhetsberättelsen bilaga 12), informationen delgiven alla medlemmar genom Danderydsliberalen 2019/1 innefattande
dels resultaträkning för kalenderåret 2018,
dels balansräkning per den 31 december 2018.

Årsmötet beslöt att fastställa den ekonomiska redovisningen för 2018.

§ 15 Revisorernas granskning
Årsmötet övergick till att behandla revisorernas granskning av 2018 års räkenskaper (ärendelistan, punkt 12). Föreningsrevisorerna Lars-Gunnar Wallin och Margareta Sandell hade granskat föreningens räkenskaper och lämnat revisionsberättelse (bilaga 9).

Lars-Gunnar Wallin sammanfattade revisionen med att revisorerna föreslog att årsmötet 2019 skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för den 22 februari 2018 valda styrelsen
Mötesordföranden ställde frågan (ärendelistan, punkt 13) om årsmötet kunde – enligt revisorernas förslag – bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning eftersom inget annat förslag hade väckts.

Mötesordföranden fann att årsmötet beviljat styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. ”

Frågan om årsredovisningens korrekthet
Till detta kan läggas att, sedan 2018 års ekonomiska utfall godkänts av årsmötet den 21 februari 2019, väntar föreningen alltjämt på avräkningen av medlemsavgifter för 2018. Det har sin grund i att partiets riksorganisation sedan 1 januari 2018 svarar före medlemshanteringen enligt beslut av partiets landsmöte 17 november 2017.

De medlemsintäkter som finns upptagna i föreningens resultaträkning 2018 avser därför egentligen 2017; utbetalningen till kommunföreningarna – det finns tjugosex sådana i Stockholms län – blir genom hanteringen fördröjd ett år men påverkar inte användandet av det partistöd som finns i Danderyd.

För den som likt övertecknad varit ledamot i riksdagens skatteutskott är dock exakthet med redovisning av intäkters och kostnaders periodisering en dygd; annars kan räkenskaperna bli både obegripliga och missvisande. Sådant förekommer. Så skall vi inte ha det i Danderyd.

Offentliggörandet av föreningens räkenskaper
Bokslutet för föreningen 2018 finns återgivet i Danderydsliberalen 2019/1. Därmed har envar medlem kunnat del av och ställning till utfallet.
Redovisningen har också tillställts alla lokala medier, vilka dock inte visat samma stora intresse för redovisningen som Kommunfullmäktige.
Det är tråkigt, medborgarna i Danderyds kommun är att beklaga.

Hur har då det partistödet använts av Liberalerna Danderyd?

Ser vi till den bokföringsmässiga fördelningen av större kostnader under 2018 kan denna sammanställning utgöra en god bedömningsgrund:

Bokförda kostnader (Budget 2018)
Organisationsavgifter 99.400 kr (102.400 kr)
Finansiella kostnader 2.508 kr ( 2.000 kr)
Information/annonser 5.695 kr ( 45.000 kr)
Möten/konferenser 20.494 kr ( 25.000 kr)
Utbildning, kurser 10.707 kr ( 10.000 kr)
Uppvaktningar, minnesgåvor 1.221 kr ( 5.000 kr)
Valkostnader 520.839:99 (500.000 kr
Lokalhyra Dalstigen 1 12.000 kr ( 12.000 kr)
Kontorsmateriel, kopiator, porto 15.046 kr ( 26.000 kr)
Övriga kostnader 1.627 kr ( 0 kr)
Avsättning valfond 2022 50.000 kr ( 0 kr)
Reservation 2018 från 2015 0 kr ( 2.936 kr)

Av denna sammanställning framgår att till styrelsen 2018 har i arvoden och andra ersättningar utbetalats 0 kr, att antalet anställda i föreningen är noll och att därmed i löner till noll anställda utbetalats 0 kr.

I enlighet med Kommunallagens bestämmelser har Liberalerna Danderyd använt stödet till att stärka medborgarnas kunskap om politiken i Danderyd.
Kunskap om partiers och kandidater är central för att enskildas parti- och personval skall vara välgrundat. Vid allmänna val föreligger möjlighet att utkräva ansvar och att påverka sammansättningen av kommunfullmäktige i Danderyd, regionfullmäktige i Stockholms län och Sveriges riksdag.
Vid EU-parlamentsval, med nu näraliggande valdag, söndagen den 26 maj 2019, nästa gång 2024 i det parlament som funnits sedan 1979, kan man även påverka sammansättningen av denna församling i Bryssel och Strasbourg.

Av Liberalernas verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 2018 framgår också vilka mål som stått i förgrunden för användandet av det partistöd som skattebetalarna i Danderyd finansierar.
Liberalerna har använt stödet till
1. information till väljarna om politiken i Danderyd;
2. utbildning av liberalt förtroendevalda i Danderyd;
3. information till föreningens medlemmar;
4. att möjliggöra för föreningsmedlemmar att delta i verksamhet i liberal regi på såväl riks- som regionalplanet, detta i syfte att stärka Danderydsbornas politiska inflytande såväl nationellt som regionalt.
Ingen kommun är som bekant – utom Tjörn, Orust och Gotland – en ö.

Att våga blicka över kommungränsen
Liberalerna Danderyd ser det som betydelsefullt att våga blicka bortom den gräns som är kommunens i areell bemärkelse – och därtill bokföringsmässig i redovisningsdito för kommunföreningen.
Få medborgare uppfattar dock administrativa gränser som basen för trygghet, arbete, boende och välfärd.
Att bland annat av trafik- och miljöskäl kunna bilda opinion för mindre vägtrafik genom kommunen men mer spårbunden dito är ett viktigt område partistödets användning.

Liberalerna i Danderyd är ett mycket tråkigt parti i detta avseende.
Partiet tycker ständigt samma sak, år efter år, decennium efter decennium, tycker – fast alla andra partier har bytt åsikt – samma sak.
Liberalerna har aldrig bytt åsikt om tunnelbanans betydelse sedan denna kom till Danderyds kommun och invigdes 1978 genom stationerna Danderyds sjukhus och Mörby centrum.
Det går tvärtom en rät linje från tunnelbanebeslutet 1941, fördröjt av andra världskriget vad gäller genomförandet genom Tysklands överfall på dåvarande Sovjetunionen den 22 juni 1941, taget i Stockholms stadsfullmäktige den 16 juni 1941 och med liberala borgarrådet Yngve Larsson (1991-1977) som drivande kraft, och Generalplanekommitténs tunnelbaneutredning 1965 som framsynt utsträckte tunnelbanan ända till Hägernäs – Arninge fanns då ännu inte – men alltjämt väntar på otåliga liberalers genomförande.
Att våga använda partistöd för att få genomslag för denna politik är väl använda pengar, oavsett vad kringliggande kommuner och andra partier anser.

Att kritisera politiska beslut – och bli rik på politik
Politiska beslut kan – och måste få – kritiseras, enklast när man själv slipper att göra avvägningar mellan motstridiga önskemål; politik är i hög grad att lösa konflikter.

Att kommunpolitiker är bundna av lagar och bestämmelser som beslutas av riksdag och regering med rättssäkerhet och likabehandling som rättesnören, är lätt att bortse från om man slipper vara ansvarig beslutsfattare. Att vissa saker är statliga, som försvaret, rättsväsendet eller våra älskade länsstyrelser, andra regionala, som sjukvård och kollektivtrafik, och ytterligare andra kommunala, som skolan, socialvården, äldreomsorgen, planering och byggnation, lokala vägar etcetera, underlättar inte för väljarna att utkräva ansvar. Vem är t.ex. ansvarig för att det skulle behövas fler poliser i vår kommun?

Den som vill bli pekuniärt rik på politisk verksamhet, bör dock inte engagera sig i Liberalerna Danderyd.

Allt arbete, vartenda sammanträde, varenda kvällsmöte, är i föreningens regi frivilligt och avlönat med exakt 0 kronor.

Men det är berikande och spännande att i en demokrati få möjlighet att påverka gemensamma ting och beslut.

Som ovan

Gunnar Andrén
tidigare ordförande m.m i föreningen i Danderyd, kassör från 19 febr. 2015

Bilaga./
Kopia i två digitala format av revisionsberättelse avseende 2018 för Liberalerna Danderyd (org.nr 816400-3181)
Sänds mer Nordpost AB till Danderyds kommun, adress enligt ovan, samt med
e-post till samuel.larsson@danderyd.se
och med e-post för kännedom till
tommylindgren4@gmail.com, föreningsordförande
birgitta@b-lindgren.se, gruppledare kommunfullmäktige
bengt.sylvan@danderyd.se, gruppledare kommunstyrelsen