Se alla

12 mars 2020: Åtgärder i Danderyds kommun om Corona-läget

Danderyds kommuns styrelses arbetsutskott beslutade den 12 mars om en rad åtgärder i anledning av corona-viruset. Liberalerna Danderyds hemsida återger besluten eftersom de inte kommunicerats av Danderyds kommun via dess hemsida.
Men i den uppkomna situationen är det viktigt att någon berättar om vad som har beslutats för Danderyds invånare. Som framgår nedan är antalet mottagare av meddelandet från kommunen högst begränsat, inte ens fullmäktiges alla ledamöter blir informerade, ej heller vår lokala medier.

Från: Hanna Bocander
Kopia: Johan Lindberg, Johan Nordenmark, Anna Ingemarsdotter, Samuel Larsson

Kommunfullmäktiges presidium
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
Nämndpresidier
Kommunfullmäktiges gruppledare

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag fattat följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar berörda nämnder att verkställa avbrytande av verksamheter och aktiviteter i enlighet med preliminära bedömningar redovisade den 12 mars 2020. Se bifogat protokollsutdrag.

Beslutet innebär i praktiken att en stor del av de verksamheter som inte tillhör kommunens kärnuppdrag föreslås att stänga ner till och med den 26 april 2020. Detta datum kan i ett senare skede att behöva flyttas fram.

Beslut om vilka verksamheter och aktiviteter som berörs om kommer att tas på delegation av respektive nämndordförande i samråd med förvaltningen.

En febril aktivitet sker på förvaltningarna och KSAU är välinformerade och sammanträder regelbundet. Jag ser inte att det i nuvarande skede finns något behov av att aktivera krisledningsnämnden, en uppfattning som delas av övriga ledamöter i arbetsutskottet. Arbetsutskottet sammanträder åter imorgon klockan 14.30. Fler beslut kan då komma att tas med nya och ytterligare rekommendationer.

Vänligen förmedla ovan information vidare till de förtroendevalda ni anser att det berör.

Vid frågor kontakta er nämndordförande, gruppledare eller närmsta representant i KSAU.

Vänliga hälsningar
Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande (M)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12
§ 21
Återrapportering av uppdrag om nedstängning av sammankomster med hänsyn till Covid-19
– – – – –
Kommunledningskontoret har genomfört en analys om vilka verksamheter och aktiviteter som bör avbrytas fram till om med den 26 april 2020 och föreslår följande princip:
1. Första prioritet skal vara att skydda äldre, svaga och sköra. Det innebär att samtliga sammankomster inom vilka gruppen deltar i betydande utsträckning skall ställas in. Förekommande stöd till gruppens ska i så stor utsträckning som det är möjligt styras om till insatser i annan form.
2 Vad gäller sammankomster inom kommunens övriga verksamheter,  inbegripande kommuninnevånare och anställda, ska sammankomster ställas in enligt preliminära bedömningar redovisade den 12 mars 2020.
3. Berörda verksamheter skal föra en dialog med externa arrangörer som bokat lokaler inom vilka kommunen bedriver verksamhet i syfte att ställa in eller flytta fram sammankomsterna.
– – – – –
Kommunledningskontoret har därutöver vidtagit åtgärden att inte erbjuda nya bokningar av kommunens lokaler för externa parter fram till och med den 26 april 2020.

/GA