Se alla

2019-11-18: När vi blir äldre (även i Sveriges bästa kommun)

Så tar vid Danderyd mot en bättre framtid – även när demografin ändras och allt fler blir äldre och förhoppningsvis friska länge!

Birgitta Lindgren

Vid fullmäktiges allmänpolitiska debatt den 18 november 2019 talade som företrädare för den liberala gruppen Birgitta Lindgren, Enebyberg, om hur vi skall ta Danderyd från ett svårt läge till en bättre framtid. Han koncentrerade sig på de verkliga förändringar som är resultatet av att vi i både Sverige och Danderyd under överskådlig tid blir äldre och äldre.Läs siffrorna i Birgitta Lindgrens anförande.

”Herr ordförande!
De svenska kommunerna har många uppgifter. Staten har ålagt dem att ansvara för bland annat bostäder, skola, räddningstjänst och social omsorg. Vi har många andra uppgifter som man frivilligt åtagit sig, till exempel näringslivsutveckling, fritid och kultur.
Kommunerna står inför stora utmaningar framöver. En åldrande befolkning innebär att efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar skall försörja allt fler som inte arbetar.
Under de gångna decennierna har Sverige dessutom genomgått en stark urbanisering, vilket skapar väsentligt skilda villkor för storstads- respektive landsbygdskommuner.
Till detta kommer högt flyktingmottagande där många av flyktingarna är unga, vilket bland annat ställer höga krav på skolan.

Den kommunala ekonomin och de kommunala verksamheterna är starkt beroende av demografin.
Demografin påverkar kommunernas intäkter eftersom en majoritet av dessa kommer från den kommunala inkomstskatten, vilken i sin tur beror på antalet individer i yrkesverksam ålder och deras löneinkomster.
Skola och äldreomsorg utgör tillsammans nästan hälften av kommunernas kostnader. Båda sektorerna har stora framtida rekryteringsbehov och kan behöva förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena.

Enligt en sysselsättningsprognos från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting behöver Sverige kommunerna 2016-2016 öka antalet medarbetare med cirka 150.000 personer i verksamheterna. Men man behöver också ersätta de 240.000 som går i pension under samma period.
De största behoven finns i omsorgen om äldre och funktionsnedsatta följt av grundskolan.

Det finns olika finansieringsutmaningar för kommerna, dels på kort sikt, dels på längre.
Den kortsiktiga utmaningen uppstår på grund av en särskilt kraftig ökning av andelen äldre under de närmaste två decennierna. Enligt Rufs – den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län som tas fram av Region Stockholm (alltså tidigare landstinget) är det 2020 i Danderyd 6.618 personer är 65 år eller äldre.
Fram till 2029 ökar den åldersgruppen med 689 – och år 2040 beräknas gruppen vara 8.268, en ökning med 1.650 personer på tjugo.
Dagens Nyheter skriver att största procentuella ökningen fram till 2028 väntas i åldersgruppen 80–84 år, antal kvinnor förväntas öka med 71 procent och antal män än mer, 84 procent.
Och i en promemoria från finansdepartementet sägs att hela kommunsektorn behöver bygga 700 äldreboenden fram till 2026.

Ökningen är för snabb för att en förbättrad hälsa eller förändrade normer kring arbetsmarknadsutträde skall kunna finansiera det ökade behovet.
På kort sikt uppstår därför ett underskott i kommunernas ekonomi om dagens verksamhetsnivåer ska upprätthållas.
Det finns olika sätt att möta denna finansieringsutmaning. Det kan finnas en hittills icke realiserad besparingspotential av ökad samverkan inom välfärdsområden, varför det kan vara lämpligt att uppmuntra kommunerna till att närmare undersöka möjligheterna till denna typ av samverkan.

Men ansvarsfördelningen mellan stat och kommun behöver bli tydligare.
Staten bör vara restriktiv med riktade statsbidrag och i stället låta de kommunala politikerna ansvara för prioriteringar inom verksamheten.

Danderyd har stor potential men har också stora utmaningar, vilket vi inte minst har blivit medvetna om det senaste året.
Därför behövs fortsatt hårt arbete och mod så vi kan uppnå visionen för Danderyd, Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i eller som Liberalerna säger ” Möjligheternas kommun!”

Birgitta Lindgren