Se alla

2020-02-20: Liberalerna kräver polisstation i Danderyd

Årsmöteskrav 2020:
Danderyd måste återfå egen polisstation

Styrelsen för Liberalerna Danderyd har under en följd av år krävt att Danderyd skall ha en egen, permanent polisstation. Vid årsmötet den 20 februari 2020 ställde sig årsmötet enhälligt bakom kravet som nu skall tillställas Rikspolischefen.
För kännedom kommer årsmöteskravet dessutom att tillställas partiordförande Nyamko Sabuni, ledamot i justitieutskottet Johan Pehrson, förbundsordföranden i Stockholms län Anna-Lena Johansson och ordföranden i Liberalernas kommunalpolitiska råd i Stockholms län Malin Danielsson.

Vi sänder det däremot inte till regeringen eller justitieminister Morgan Johansson eftersom Liberalerna Danderyd anser att frågan om var polismyndigheten skall finnas och hur polismyndigheten skall vara organiserad inte är en fråga för politiker utan för den verkställande polisledningen.

 

Liberalerna Danderyd återupprepar sitt krav på att det skall finnas en permanent polisstation i 33.000-invånarkommunen Danderyd. Det är orimligt att Danderyd som en av två kommuner i Stockholms län saknar permanent polisstation.

Vår förening protesterade efter måttet av förmåga mot beslutet 2015 att lägga ner polisstationen i Mörby centrum och flytta lokaliseringen till Täby. Vi tog flera personliga kontakter med ansvariga polisledningar för att få myndigheten att ompröva beslutet.
Dessvärre har vi inte varit framgångsrika.
Det har bidragit till ökad otrygghet i vår kommun – samt att inte minst brott som skulle ha kunnat förhindras eller klaras upp lokalt nu belastar hela polisverksamheten i Stockholms län.

Vi inser att polisen i Sverige har många stora utmaningar och att polisen, både som myndighet och med skickliga medarbetare, gör ett bra arbete.
Vi vill gärna ge vårt stöd till de många nya initiativ för att öka tryggheten i Sverige som tagits under senare år.
När brottsligheten tar nya, och inte minst nya våldsformer med hot och hat, utpressning, våld och död som totalt oacceptabla inslag, och samtidigt präglas av internationella brottssyndikat, måste metoderna att spana på, ingripa mot, gripa och lagföra brottslingar – och förhindra brott – förändras och förstärkas, personellt och med effektiv lagstiftning.

Vårt partis stöd till Europol och Interpol, det viktiga europiska och världsomspännande polissamarbetet, har – liksom inrättande av en internationell åklagarinstitution som andra partier oförklarligt nog motsätter sig – vårt fulla stöd. Brottslighet liknar allt mer klimatet: det är gränsöverskridande, politiken måste anpassas efter verkligheten, att blunda duger inte.

Det övergripande polissamarbetet måste emellertid ständigt vara förankrat i lokalsamhället.
Frånvaron i vår kommun av en permanent polisstation kan av utomstående ses som en bagatell.  Men också i Danderyd är ett mord (2019) ett för mycket, ouppklarat dessutom! Vem bryr sig? Jo, vi.

Den lokala frånvaron av en polisstation försvagar medborgarnas tillit till polisens förmåga att lösa de uppgifter vi förväntar oss att den skall klara av.
Öppettider och bemanning hos en lokal polisstation är förvisso en sak för polismyndigheten, inte politiker, men frånvaron av lokal närvaro handlar konkret,
   dels om att medborgarna i kommunen känner sig övergivna av den statliga polisen,
   dels att lokal förankring, kännedom och ansvar, minskar polisens brottsförebyggande arbete – och därmed ingripandemöjligheter.

En permanent polisstation skapar ökade möjligheter till personliga kontakter och utgör i förlängningen en styrka för all polisverksamhet genom att lokala brott snabbt kan åtgärdas och i bästa fall klaras upp samtidigt som personliga kontakter och iakttagelser underlättas genom att närvaro är en starkt förtroendeskapande men ofta underskattad del i den polisiära verksamheten i allmänhetens tjänst.
Att lokalt kunna avlasta annan polisverksamhet så att den kan användas till mer angelägna uppgifter är den lokala polisnärvarons viktigaste funktion.

Liberalerna Danderyd både kräver och välkomnar återöppnande av en permanent polisstation i vår kommun.