Se alla

2020-03-22 Redovisning 2019 års partistöd

Liberalerna Danderyd har den 22 mars 2020 sänt in redovisningen av hur 2019 års kommunala partistöd använts till Danderyds kommun. Här hela skrivelsen (exkl. revsionsberättelsen som kan erhållas från undertecknad):

Till
Kommunfullmäktige i Danderyds kommun
Kommunledningskontoret
Att.: Kommunsekreterare Samuel Larsson
Box 166
182 05 Djursholm

Redovisning från Liberalerna Danderyd
för användning av kommunalt partistöd 2019
Kommunfullmäktige i Danderyd godkände den 22 september 2014 (§ 68) förslag från Kommunstyrelsen i Danderyd (2014/0129) om kommunalt partistöd enligt föreskrifterna i kapitel 2 § 9 Kommunallagen (1991:900). Lagen upphävdes den 31 december 2017 (Svensk Författningssamling 22 juni 2017).
Från 1 januari 2018 gäller Kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna (bilaga 1) om kommunalt och regionalt partistöd återfinns i 4 kap 29-32 §§.
Senaste ändring i Kommunallagen (2017:725) skedde 28 november 2019 (SFS 2019:835) men rörde inte 4 kapitlet.
Kommunallagen (2017:725) medger (§ 29) att ”Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).”
Lagen stadgar att mottagare av partistöd skall lämna redovisning till kommunfullmäktige över hur stödet har använts senast den 30 juni året efter att stödet utbetalats till ett parti.

Partistöd 2019 med uppgifter även för 2014-2018
Partiet Liberalerna Danderyd (organisationsnummer 816400-3181), att noga skilja från fullmäktigegruppen som aldrig fått en enda röst i de allmänna valen, ställer sedan 1934 upp liberala kandidater och är enligt 1990 och 2017 års kommunallagar mottagare av kommunalt partistöd.
Nomineringar har skett med partibeteckningen Folkpartiet 1934-1990, Folkpartiet Liberalerna 1991-2014, och efter byte av partinamn 22 november 2015, Liberalerna i valet 2018.
Under 2015-2019 har partistöd i Danderyd utbetalats av kommunen sålunda:
Med 331.000 kr den  3 februari 2015 avseende 2015
Med 331.000 kr den 14 mars     2016 avseende 2016
Med 331.000 kr den 21 januari  2017 avseende 2017
Med 331.000 kr den 29 januari  2018 avseende 2018
Med  11.694 kr den 30 april    2019 avseende 2015-2018
Med 309.500 kr den 26 februari 2019 avseende 2019
Utbetalningen den 30 april 2019 gäller retroaktiv uppräkning av partistödet för mandatperioden 2015-2018. Då detta ej kommit föreningen tillhanda under mandatperioden 2015-2018 redovisas det i sin helhet för kalenderåret 2019 men borde ha bokförts i delar under åren 2015-2018.

Räkenskaper och revisionsberättelse för 2019
Styrelsens i Liberalerna Danderyd årsredovisning inklusive räkenskaper för 2019 fastställdes den 27 januari 2020.
Revisionen för 2019 är genomförd av de vid årsmötet i Liberalerna Danderyd 21 februari 2019 valda revisorerna, kommunfullmäktigeledamoten i Danderyd Lars-Gunnar Wallin, Danderyd, och ledamoten i byggnadsnämnden i Danderyd Margareta Sandell, Danderyd, med förre landstingsledamoten Ulf Uebel, Danderyd (tidigare Enebyberg) och förra kommunfullmäktigeledamoten Ulla Löwenhielm, Djursholm, som ersättare.
Revisorerna förslog i sin skrivelse efter granskningen av 2019 års bokslut (resultat- och balansräkning) att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
Föreningens medlemmar följde vid årsmötet den 20 februari 2020 revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
(Kopia av revisionsberättelsen för Liberalerna Danderyd 2019 biläggs, dagtecknad 5 februari 2020.)

Dokumenation av årsmötesbeslutet 2020
Vid föreningens årsmöte 2020 valdes till mötesordförande övertecknad, till sekreterare Margareta Sandell, Danderyd.
Som justeringsmän valdes Ulrica Sunnanstaf, Danderyd, och Lennart Sundqvist, Danderyd, både av Danderyds kommunfullmäktige utsedda att företräda Liberalerna i kommunala nämnder.
Utdrag ur det justerade årsmötesprotokollet 2020 (punkterna 12-14):
  Rapport om föreningens ekonomi 2019 och ekonomiska ställning vid årsskiftet
1. Föreningens kassör Gunnar Andrén redogjorde för föreningens ekonomi 2019, som omfattade dels resultaträkning för kalenderåret 2019, dels balansräkning per den 31 december 2019 (bilaga 6), en rapport som på sedvanligt sätt utgjorde en del av verksamhetsberättelsen. Föreningen har en bra ekonomi.
2. Bokslutet fanns tillgänglig som bilaga till kallelsen och hade dessutom tillställts varje medlem som bilaga till Danderydsliberalen 2020/1.
3. Mötesordföranden frågade om någon önskade yttra sig eller fråga om något i anslutning till den ekonomiska rapporten. Mötesordföranden fann att så inte var fallet.
Årsmötet beslöt godkänna den ekonomiska redovisningen för 2019.

Revisorernas granskning och förslag
Föreningsrevisorerna Lars-Gunnar Wallin och Margareta Sandell hade granskat föreningens räkenskaper och lämnat revisionsberättelse (bilaga 7).
Lars-Gunnar Wallin sammanfattade revisionsberättelsen med att tillstyrka att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
Mötesordföranden ställde frågan om mötet kunde besluta enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
Mötesordförande fann att så var fallet.
Det skulle antecknas att beslutet var enhälligt.

Frågan om redovisningen avseende medlemsavgifter
Sedan 2019 års ekonomiska utfall godkänts av årsmötet den 20 februari 2020, väntar föreningen alltjämt på avräkningen av medlemsavgifter för 2019. Det har sin grund i att partiets riksorganisation från 1 januari 2018 svarar för medlemshanteringen enligt beslut av landsmötet den 17 november 2017.
De medlemsintäkter som finns upptagna i föreningens resultaträkning 2019 avser därför egentligen 2018; utbetalningen till kommunföreningarna – det finns tjugosex sådana i Stockholms län – blir fördröjd ett år men påverkar inte användandet av det partistöd som finns i Danderyd och andra kommuner.
För den som likt övertecknad varit ledamot i riksdagens skatteutskott under tolv år är dock exakthet med redovisning av intäkters och kostnaders periodisering en dygd; annars kan räkenskaperna bli missvisande.
Missvisande räkenskaper skall vi inte ha i Danderyd.

Offentliggörandet av föreningens räkenskaper
Bokslutet för föreningen 2019 finns återgivet i Danderydsliberalen 2020/1. Därmed har envar medlem kunnat del av utfallet och ekonomiska ställning.
Redovisningen har också tillställts lokala medier. Inte heller 2020 har dessa dock visat samma intresse för redovisningen som Kommunfullmäktige.
Medborgarna i Danderyds kommun är att beklaga.

Användandet av partistödet
Hur har partistödet använts av Liberalerna Danderyd?
Ser vi till den bokföringsmässiga fördelningen av större kostnader under 2019 kan denna sammanställning utgöra en god bedömningsgrund:
                              Bokförda kostnader   (Budget 2019)
Organisationsavgifter              92.850 kr        ( 92.850 kr)
Medlemsavgift i annan organiation     100 kr        (  1.100 kr)
Finansiella kostnader               2.169 kr        (  3.000 kr)
Danderydsliberalen                  3.240 kr        ( 30.000 kr)
Information/annonser                1.461 kr        ( 20.000 kr)
Möten/konferenser                   8.556 kr        ( 15.000 kr)
Utbildning, kurser                  4.996 kr        ( 15.000 kr)
Uppvaktningar, minnesgåvor            738 kr        (  2.000 kr)
Valkostnader                       17.884 kr        (      0 kr
Lokalhyra Dalstigen 1              12.000 kr        ( 12.000 kr)
Kontorsmateriel, kopiator, porto    4.952 kr        ( 20.000 kr)
Avsättning valfond 2022           100.000 kr        (100.000 kr)
Övriga kostnader (även överskott)  83.123 kr        (  7.550 kr)

Av sammanställningen framgår alltså att till styrelsen har i arvoden och ersättningar utbetalats 0 kr, att antalet anställda i föreningen är noll och att därmed i löner utbetalats 0 kr.
I enlighet med Kommunallagens bestämmelser har Liberalerna Danderyd använt stödet till att stärka medborgarnas kunskap om politiken i Danderyd.
Av Liberalernas verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 2019 framgår vilka mål som stått i förgrunden för användandet av det partistöd som skattebetalarna i Danderyd tilldelat partiet.
Liberalerna har använt stödet till
1. information till väljarna om politiken i Danderyd;
2. utbildning av liberalt förtroendevalda i Danderyd;
3. information till föreningens medlemmar;
4. att möjliggöra för föreningsmedlemmar att delta i verksamhet
på såväl riks- som regionalplanen, i syfte att stärka danderydsbornas
politiska inflytande nationellt och regionalt.

Kunskap om partiers politik, konkreta förslag och inte minst kandidaters värderingar, därtill förmåga att kunna leda en region eller kommun, är central för att enskildas parti- och personval skall vara välgrundat. Vid allmänna val föreligger möjlighet att utkräva ansvar och att påverka sammansättningen av kommunfullmäktige i Danderyd, av regionfullmäktige i Stockholms län och av Sveriges riksdag.
Allmänna val äger närmast rum söndagen den 11 september 2022.
Vid EU-parlamentsval, senast 26 maj 2019, nästa gång 2024 i det parlament som funnits sedan 1979, kan väljarna i Sverige sedan 1995 påverka denna i vissa avseenden lagstiftande församling i Bryssel och Strasbourg.

Som ovan
Gunnar Andrén
tidigare ordförande m.m i föreningen i Danderyd, kassör från 19 febr. 2015

Bilaga./
Kopia av revisionsberättelse avseende 2019 för Liberalerna Danderyd (org.nr 816400-3181, biläggs ej denna hemsida, sänd som kopia till Kommunfullmäktige i Danderyd)