Se alla

2020-03-30: Fullmäktiges sällsamma möte

Birgitta Lindgren

30 mars 2020

 

 

Liberalernas gruppledare Birgitta Lindgren om kommunfullmäktigemötet 30 mars 2020
Danderydscentern obstruerar mot fullmäktiges beslut

”Den 30 mars (2020) hade kommunfullmäktige i Danderyd sammanträde.
Det var i sanning ett helt annorlunda fullmäktigemöte.
De valda hade s.k. tentasittning i aulan på Danderyds Gymnasium. Ledamöterna var väl utspridda i lokalen.

Demokratin och kommunen måste fungera

Kommunen måste fungera även i ”kristider” och vi gruppledare hade ansträngt oss att få till stånd en frivillig överenskommelse om att minska på antalet närvarande ledamöter så som skett i riksdagen, Region Stockholm (alltså f.d. Stockholms läns landsting) och många andra kommuner i Sverige!
Men se det gick inte.
Orsak?
Siv Sahlström i Danderydscentern kunde – ensam! – inte gå med på det!
Som gruppledare för sitt parti sade hon sig inte kunna välja vem som skulle företräda partiet, vem som skulle närvara vid fullmäktiges möte och vem som skulle stanna hemma. Detta är något som alla andra partier var beredda att klara av.
Som liberalernas gruppledare anser jag – eftersom det viktiga ju vara att försöka minska risken för smittspridning – att detta beslut, närvara eller icke närvara, kan respektive vald ledamot själv bestämma.
Vi liberaler hade klarat det, utan besvär.
Men i Danderydscentern är det Siv Sahlström som tar befälet och besluten!

Liberalerna hade full styrka (sju ledamöter och ersättare) vid fullmäktigemötet.

Beslut om detaljplanen för kvarteret Ginnungagap

När fullmäktige – än en gång, bör sägas – debatterade detaljplaneärendet om kvarteret Ginnungagap fick Maarit Nordmark (lib), första vice ordförande i Danderyds byggnadsnämnd, föra majoritetens talan.
Det gjorde hon med ett konkret och bra inlägg, med all den kunskap hon besitter inom området.

Siv Sahlström (c) gick upp och hänvisade till att hon inte borde tvingas stå i talarstolen, vilket fullmäktiges arbetsordning föreskriver. Hon  meddelade därför att hennes (dvs partiets) andra ledamöter skulle lägga fram partiets syn på sakfrågan.
Kristin Eriksson (c) anlade i sitt anförande en mycket negativ attityd och ”påtalade” vad hon anser vara fel  (jag räknade till sex fel) och brister som enligt Danderydscentern finns i förslaget till detaljplan för kvarteret Ginnungagap.
Kristin Eriksson ansåg att majoriteten i fullmäktige – dvs de valda företrädarna för moderaterna, liberalerna ock kristdemokraterna, med 24 av fullmäktiges 45 mandat – inte förstår vad kommunen riskerar genom att sälja marken till Vectura AB.
Hon talade därvid åter om den miniåterremiss som beslutades av en minoritet vid kommunfullmäktiges möte i februari 2020.
Nu anklagade Kristin Eriksson tjänstemännen i Danderyd för att ha skrivit ett politiskt tjänsteutlåtande och skrädde inte orden om deras roll!
Kristin Eriksson (c) agerande är ett exempel på den övertro som hon och Danderydscentern har i frågor om byggärenden i kommunen. Hon påstod att om Danderydscentern hade fått fortsätta i majoriteten efter valet 2014 (2010-2014 styrdes Danderyd av moderaterna, Danderydscentern och kristdemokraterna) hade ett förträffligt vård- och omsorgsboende byggts – med alla grannars goda minne!

Ledamöterna Lovisa Eriksson (c) och Christian Ljungdahl (c) fyllde på Kristin Erikssons argumentation.
Ljungdahl tror fortfarande att det hade varit bättre med två detaljplaner för Ginnungagap, den ena för korttidsboendet, den andra för vård- och omsorgsboende.

Nu har kommunfullmäktige i Danderyd tagit beslut om detaljplan för Ginnungagap 2, men fortsättning lär följa.

Skolor med för få elever

Avvecklingen av Svalnässkolan blev en ny diskussionspunkt vid fullmäktigemötet.
Danderydscentern anser att Svalnässkolan skall fortsätta att drivas av Danderyds kommun, alltså i kommunal regi.
Svalnässkolan har i dag 59 elever, varav tio från annan kommun. Skolan har dock kapacitet för 100 elever. Därtill kommer att endast ett barn har sökt förskoleplats till höstterminen 2020 – och därför startas ingen Förskolegrupp till hösten.
Danderydscentern anser att Svalnässkolan, Ekebyskolan och Vasaskolan organisatoriskt skall utgöra en skolenhet.
I Djursholm finns sex skolor att söka till och det är bara 100 elever som skall börja höstterminen 2020.
Resultat?
Det blir som alla förstår inte fyllda skolor.
Det är dålig hushållning med skattemedel – och det kan inte få fortsätta.

Ny obstruktion (c)

Vid ett senare tillfälle under fullmäktigemötet började Siv Sahlström (c) att protestera mot att fullmäktige inte bordlade frågor, hon hade minsann inte förberett med sin grupp på att ta beslut om bland annat flaggpolicyn i kommunen.
Hon stod åter i sin bänk och menade att fullmäktiges ordförande Boris von Uexküll (m) inte borde fortsätta mötet.
Enligt fullmäktiges regler skall alla ledamöter tala från talarstolen. Men Danderydscenterns gruppledare vill ha sina egna regler.

I sak kan hon inte hänvisa till att hennes partigrupp är oförberedd – och inte har förberett ett ärende – eftersom det står på kommunfullmäktiges föredragningslistan – och därför yrka bordläggning.
Men det här visar på den attityd som Siv Sahlström och Danderydscentern har inför övriga valda ledamöter i Danderyds kommunfullmäktige.

Miljöpartiet inte på plats

Kommunfullmäktige tog några beslut till, men några ärenden fick bordläggas då vissa ledamöter inte var på plats.
Det gällde bland annat en motion från miljöpartiet.
Det partiet hade inte någon representant på plats.

Slutomdöme

Liberalerna Danderyd håller och höll demokratins fana högt.
Som gruppledare är jag mycket stolt över vår fullmäktigegrupps insats och agerande.

Birgitta Lindgren