Se alla

2020-06-08: Birgitta Lindgren: 2019 tufft år för socialnämnden

Birgitta Lindgren

 

 

 

 

Birgitta Lindgren är Liberalernas gruppledare kommunfullmäktige i Danderyd, dessutom ledamot i kommunstyrelsen. Vid fullmäktiges granskning den 8 juni 2020 av 2019 års förvaltning redovisade Birgitta Lindgren främst socialnämndens verksamhet eftersom hon också är sedan flera år är Liberalernas ledande företrädare i socialnämnden,  därtill ordförande i nämndens individorienterade socialutskott.

Här Birgitta Lindgrens fullmäktigeanförande:

”Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom
1 socialtjänst,
2 mottagning av nyanlända
3 omsorger om personer med funktionsnedsättning
4 familjerådgivning
5 kommunens uppgifter enligt alkohollagen
6 kommunens ansvar för handel med vissa receptfria läkemedel,
7 tillsyn enligt tobakslagen,
8 bostadsanpassningsbidrag
9 utredningar av färdtjänst.
Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Den ordinarie verksamheten ansvarar för att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde. Ansvarsområdet innebär ett stort antal och ofta mångfacetterade insatser.

Samhällets stöd vid våld i nära relationer

Socialnämnden ansvarar också för hanteringen av våld i nära relationer och anhörigstöd.
Inom ansvarsområdet ligger också att strategiskt planera för att tillgodose danderydsbornas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, dels årsrika äldre, dels personer med funktionsvariationer.
Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete, samordning inom demensområdet och att samverka med övriga samhällsaktörer.

Ekonomiskt utfall under 2019

Förra året, 2019, innehöll tuffa effektiviseringsbeting där all personal på socialkontoret och i verksamheterna bidrog på ett föredömligt sätt. Resultatet visar dock en negativ avvikelse på drygt 16 miljoner kronor jämfört med den budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2018.
Viktigt dock är att måluppfyllelsen är dock god.
Samtliga mål inom nämndens ansvarsområden bedöms som helt eller delvis uppfyllda.

Varför blev det ett negativt resultat jämfört med budgeten från 2018?
Svar: Den negativa ekonomiska avvikelsen beror till största delen på uteblivna intäkter från Migrationsverket.
Orsaken är ändrad tillämpning av regelverken mellan verket – enligt regeringens beslut – och landets alla kommuner.
Att detta skulle få sådana konsekvenser för landets kommuner, och Danderyd är ingalunda värst drabbad, kunde inte överblickas när fullmäktige beslutade om 2019 års budgetramar. Samma sak har landets alla kommuner fått erfara.

Barn och unga som behöver stöd

Antalet inkomna orosanmälningar rörande barn och unga har fortsatt öka i Danderyd under 2019, liksom antalet inledda utredningar. Ökningen har inneburit nästan en dubblering under en femårsperiod.
Av alla genomförda utredningar har 32 procent avslutas med en insats från socialtjänsten.
Här statistik för antalet gjorda anmälningar och genomförda utredningar sedan 2014:
År           Anmälningar Utredningar
2014           489                160
2015           616                281
2016           580                236
2017           861                278
2018           915                306
2019           988                334

Kommunens ansvar enligt LVU

Det har alltså sedan 2016 varit en kraftig ökning av placeringar av barn och unga genom kommunens försorg. De akuta situationerna ligger fortsatt – när det gäller LVU (§ 6 Lagen om Vård av Unga, lag 1990:52) – ligger samma nivå som tidigare.

Här motsvarande statistik:
År               Omedelbart omhändertagande
2014                              0
2015                              4
2016                            12
2017                              7
2018                            11
2019                            10

Ensamkommande i Danderyd

I december 2019 ansvarade kommunen för trettiofem ensamkommande ungdomar, varav tjugosex har uppehållstillstånd. Tjugotvå har avslutats under året och tre nya har tillkommit.
Kommunen ansvarar för de ensamkommande ungdomarna till och med juni det år personen fyller 20 år.
Efter det ansvarar den unge själv för sin ekonomi och sitt boende.

Socialkontorets viktiga roll

Socialkontorets personal har ett stort och brett ansvarsområde. Alla gör sitt yttersta för att möta och bistå våra invånare som behöver stöd i livets olika skeden.

Slutord om 2019: Ett tack till all personal

I egenskap av liberalernas gruppledare i socialnämnden vill jag avslutningsvis uttrycka mitt stora tack för den starka, inte alltid så lätta insats, som vår förvaltning och dess personal gör inom nämndens ansvarsområden.”

Birgitta Lindgren
Gruppledare (lib) i socialnämnden