Se alla

2020-11-02 Elvy Svennerstål om miljösatsningar i Danderyd

Elvy Svennerstål

Vid kommunfullmäktige möte i Danderyd den 2 november 2020 talade ordföranden i Danderyds Miljö- och hälsoskyddsnämnd Elvy Svennerstål (lib) om miljöns betydelse och viktiga satsningar för framtiden också i Danderyd.
Här hennes anförande inför fullmäktige

Herr Ordförande, Ärade Fullmäktigeledamöter!
Jag vill börja med att yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag om att de mål som Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit fastställs, och att nämnden får ett driftsanslag om 9,7 miljoner kronor, och ett investeringsanslag om 0,2 miljoner kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag är myndighetsutövning utifrån ett antal lagstiftningsområden.
De största är miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Syftet är att värna om god hälsa och miljö för danderydsborna.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla erfarna och duktiga medarbetare i vår förvaltning, och till engagerade och kunniga kolleger i nämnden.

Nedskärningar av ekonomiska skäl men även reformer

Jag har varit nämndens ordförande i snart två år. Under den tiden har alla nämnder i Danderyd haft fokus på att bidra till en robust ekonomi och att medverka till reformer och effektiviseringar,, så även vår nämnd.
Men nedskärningar på de flesta budgetposterna ledde till en så slimmad budget för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att vi såg risk för att det skulle bli svårt att klara av vårt lagstadgade  myndighetsuppdrag.
Den risken gjorde att vi ansåg ramen behövde höjas med cirka 0,5 miljoner kronor.
  Prognosen för årets driftsbudget är 8,7 miljoner, investeringsbudgeten är 0,2 miljoner.

När pandemin kom fick nämnden en ny uppgift som gäller trängsel på serveringar.
Staten ger viss ersättning för detta.
Det är givet att viss tillsyn har fått stå tillbaka under pandemin.
Trots pandemin tror vi oss kunna nå alla de fyra mål vi fastställt för 2020.

De fyra miljömålen i Danderyd

Målen som avser Hög Kvalitet och Hög Attraktivitet är desamma för 2020 och för 2021. Danderydsborna måste ges hög service och tillgänglighet, det är viktigt. Lika centralt är att vi har tillräckliga kompetenser och resurser för att kunna fullfölja vårt lagstadgade tillsynsuppdrag.

2020 års mål om Hög Effektivitet är glädjande nog redan uppnått.
Nämnden har antagit rutiner för att följa upp och analysera verksamheten, och hur den rapporteras till nämnden.
Nytt är att vi nu har en mall för hur arbetet löper enligt de årliga tillsyns- och kontrollplanerna.

2020 års mål om Stark Utveckling är också uppfyllt genom att förvaltningen tog fram en plan för luftövervakning och som antogs i nämnden före sommaren.
För 2021 har därför målet omformulerats.
Nu skall planen förverkligas så att kommunen har en luftövervakning genom att göra luftkvalitetsmätningar.

Danderyd måste mäta utsläppen längs E18

Förvaltningens utredning visar att vi i Danderyds kommun behöver mäta partiklar (pm10), kvävedioxid och ozon på lämplig plats längs E18.
Mätningar måste ske över tid.
Nämnden instämde i förslaget och bedömde att ett verkställande av mätningar skulle kräva ett extraanslag om 5-600,000 kronor per år under 2021-2023.

Alla kommuner är skyldiga att känna till luftkvaliteten, och att övervaka att miljökvalitetsnormerna följs.
Denna kunskap behövs för den fysiska planeringen, för arbetet med miljö- och klimatmålen och för miljötillsynen.
Jag uppskattar att Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (m) har föreslagit en extra satsning på 1 miljon kronor till nämnden för luftkvalitetsmätningar och annan miljöövervakning.
Denna satsning blev en av majoritetens fem satsningar i 2021 års budget, vilket är glädjande för nämnden.

En miljöutmaning för Danderyd som genomfartskommun

Kommunstyrelsens ordförande säger också i sin översikt att det är en utmaning att göra sig hörd och få sina behov sedda till, när man är en genomfarskommun mellan stadskärna och kringkommuner i snabb tillväxt.
Denna utmaning känner vi väl av i Miljö- och hälsoskyddsnämnden!
Jag har nämnt den dåliga luften kring E18.
Många Danderydsbor störs också av en omfattande bullermatta från tre trafikslag över Stocksundet :
E18
  Tunnelbanan
  Roslagsbanan.
Och hur skall kommunen kommande år klara miljöeffekterna av den kraftiga utbyggnaden av Roslagsbanan mot norr och söder?

Dessa utmaningar avser jag återkomma till.

Tack!