Se alla

2021-02-25: Föreningens gällande stadgar

Föreningens stadgar från den 19 februari 2019


 • 1 Sammansättning och ändamål
  Föreningen består av medlemmar i Liberalerna inom Danderyds kommun, vilka inte begärt annan anslutningsform, samt andra medlemmar, vilka särskilt begärt att få tillhöra föreningen.
  Föreningens uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av Liberalernas kandidater till politiska förtroendeuppdrag.

  § 2 Avgifter och partistöd

  Föreningens medlemmar erlägger enligt 2017 års landsmötesbeslut den årsavgift som partistyrelse eller partiråd bestämmer. (Beslut av årsmötet
  den 21 februari 2019.)
  Föreningen är mottagare av kommunalt partistöd och beslutar om dettas användning.

  § 3 Organ
  Föreningens organ är
  a) årsmötet
  b) medlemsmötet
  c) föreningsstyrelsen
  d) valberedningen
  e) nomineringskommittén
  f) revisorerna

  § 4 Årsmötet
  Föreningens högsta organ är årsmötet.
  Detta hålls i början av året, dock senast under februari månad.
  Föredragningslistan vid årsmötet skall bl.a. uppta följande punkter:
  a) Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
  b) Fråga om mötet behörigen utlysts
  c) Fastställande av dagordning
  d) Styrelsens verksamhetsberättelse
  e) Ekonomisk redovisning för föreningen och revisionsberättelse
  f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  g) (har utgått enligt årsmötesbeslut)
  h) Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen jämte
  eventuella ersättare
  i) Val av två revisorer och två ersättare för dessa
  j) Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen
  k) Val av sammankallande och ledamöter i nomineringskommittén
  l) Val av ombud till förbundsmötet enligt valkretsförbundet stadgar
  m) (har utgått enligt årsmötesbeslut 21 februari 2019)
  n) (har utgått enligt årsmötesbeslut den 21 februari 2013)
  o) Fastställande av kandidatlista eller kandidatlistor till
  kommunfullmäktige efter förslag av nomineringskommittén.
  Året före allmänt val beslutar årsmötet om regler för provval och
  tidpunkt för nomineringsmötet under valåret.
  p) Övriga eventuellt förekommande val
  r) Verksamhetsplan och budget
  s) Rapport från fullmäktigegruppen
  t) Motioner och förslag från styrelsen
  u) Övriga frågor

Tidpunkt för årsmötet skall meddelas medlemmarna minst sex veckor i förväg.
Det kan ske genom Danderydsliberalen, via www.danderyd.liberalerna.se eller vanlig skriftlig information.
Motioner till årsmötet skall för att upptas till behandling ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Motionerna och styrelsens yttrande över dem jämte styrelsens förslag skall vara tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet via föreningens hemsida, www.danderyd.liberalerna.se.
Alla medlemmar skall tillställas slutlig kallelse till årsmötet inkluderat allt material som blir föremål för årsmötets beslut.

§ 5 Medlemsmöte

Varje år hålls minst två medlemsmöten.
Sådant möte skall äga rum då styrelsen finner det påkallat eller inom en månad efter framställning därom från minst en tiondel av medlemmarna.

§ 6 Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt de beslut som fattas av årsmötet och vid medlemsmöte.
Styrelsen består av ordföranden och minst fyra ledamöter jämte ersättare.
Styrelsen utses av årsmötet eller medlemsmöte efter förslag av valberedningen.
Gruppledaren i partiets kommunfullmäktigegrupp skall kallas till styrelsens sammanträden.
Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreterare, kassaförvaltare, klubbmästare samt befattningshavare i övrigt enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna eller för dem tjänstgörande ersättare är närvarande.
Det åligger styrelsen särskilt att
a) kalla till årsmöte samt tillse att årsmötets beslut verkställs
b) sammankalla till medlemsmöten samt tillse att besluten vid dessa
verkställs
c) upprätta erforderliga kontakter med bl.a. fullmäktigegruppen,
länsförbundet och riksorganisationen
d) till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning
samt förslag till verksamhetsplan, budget och avgifter
e) vidta åtgärder för partiets deltagande i Europaparlaments-, riksdags-
landstings- och kommunfullmäktigeval jämte folkomröstningar i den mån
Liberalernas partistyrelse uttalat sig i sakfrågan
f) skyndsamt rapportera till länsförbundet om val som förrättats inom
föreningen
g) hålla medlemmar och allmänhet informerad om viktiga politiska frågor
inom kommunen och partiets syn på dessa
h) se till att Liberalerna Danderyd föreslår kandidater för deltagande i
Europaparlaments-, riksdags- och landstingsvalen.

§ 7 Valberedningen

Föreningens valberedning består av sammankallande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.
Valberedningen skall – utom val av valberedning – förbereda alla val som förrättas vid årsmötet eller efter beslut av föreningsstyrelsen av val som avses äga rum vid medlemsmöte.
Förslag till valberedning framläggs vid årsmötet av årsmötespresidiet.

§ 8 Nomineringskommittén

Föreningens nomineringskommitté består av sammankallande och det antal ledamöter som årsmötet bestämmer.
Nomineringskommittén kan till sig adjungera ledamot av styrelsen eller förtroendevald.
Nomineringskommittén skall förbereda nominering av kandidater till kommunfullmäktige samt till kommunala nämnder, styrelser och andra organ.
Förslag till nomineringskommitté framläggs vid årsmötet av årsmötespresidiet.

 • 9 Nomineringar
  Till offentliga uppdrag som företrädare för Liberalerna Danderyd bör i första hand nomineras medlemmar i partiet.
  Varje partimedlem har rätt att föreslå kandidater till politiska förtroendeuppdrag i kommunen.
  Medlem som innehar förtroendeuppdrag skall verka för genomförandet av partiets kommunalpolitiska handlingsprogram.
  Valsedel bör utformas så att det finns kandidater som representerar kvinnor och män, äldre och yngre samt olika yrkesgrupper. Vid nominering bör kunskaper och lämplighet vara avgörande. En fortlöpande nyrekrytering
  av personer till kommunala förtroendeuppdrag bör eftersträvas.
  Nomineringsförfarandet bör omfatta provval där alla medlemmar i föreningen skall beredas tillfälle att delta.
  Beslut om kandidatlista eller kandidatlistor till kommunfullmäktige fattas av årsmötet eller vid särskilt anordnat medlemsmöte som beslutats av årsmöte.
  Tidsplan för nomineringen samt regler för provval m.m. fastställs av årsmötet.

 • 10 Beslutsfattande
  Röstberättigad är endast den medlem som erlagt årsavgift på föreskrivet sätt.
  I samtliga föreningens organ avgörs frågorna med enkel majoritet utom i frågor om stadgeändring om föreningens upplösning, varom särskilt är stadgat.
  Öppen omröstning tillämpas alltid såvida ej sluten omröstning begärs. En sådan skall äga rum med slutna sedlar.
     Vid sluten omröstning och lika röstetal avgörs frågan genom lottning. Vid öppen omröstning och lika röstetal vinner den mening som ordföranden biträder.
  Föreningens organ, årsmötet, medlemsmöte, föreningsstyrelsen, valberedningen, nomineringskommittén och revisorerna, träffar beslut i enlighet med dessa stadgar.
  För nominering till kommunala förtroendeuppdrag anordnas efter varje allmänt val särskilt medlemsmöte som prövar nomineringskommitténs förslag till förtroendevalda för den kommande mandatperioden.
  Under mandatperioden träffar årsmöte eller medlemsmöte beslut om förändringar som kan ha inträffat i kommunstyrelsen.
  Övriga nomineringsbeslut träffas av styrelsen efter förslag från nomineringskommittén.
 • 11 Räkenskaper och revision
  Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen.
  Räkenskaperna avslutas per kalenderår och överlämnas jämte protokoll och övriga handlingar som belyser verksamheten till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Bokslut insänds snarast möjligt efter årsmötet till länsförbundets expedition.

 • 12 Stadgeändring
  För ändring av stadgar krävs antingen beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmötet, eller beslut med två tredjedels majoritet vid ett årsmöte.
  Stadgeändring som innebär avvikelse från Liberalernas normalstadgar skall för att äga giltighet godkännas av förbundsstyrelsen i länsförbundet för Stockholms län.
 • 13 Upplösning
  Om föreningen skall upplösas skall beslut härom fattas på samma sätt som vid stadgeändring.

(Stadgarna utskrivna till medlemsmötet den 3 november 2020)