Se alla

2021-05-10: Elvy Svennerstål om Danderyds miljöansvar

Elvy Svennerstål

 Elvy Svennerstål,
kommunfullmäktig, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd

Vid kommunfullmäktiges i Danderyd möte den 10 maj 2021 gick ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Elvy Svennerstål (lib) igenom Danderyds miljöpolitik, Danderyds miljöansvar och nämnden åtgärder.
Här huvuddelarna av hennes anförande:

Herr Fullmäktiges ordförande (Boris von Uexkull),
Ärade ledamöter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd visade ett bra ekonomiskt resultat 2020.
Utfallet blev ett underskott på 7,2 miljoner kronor mot budgeterade nettokostnader om 8,5 miljoner, alltså en positiv avvikelse på 1,3 miljoner kr. Orsak? Det berodde framförallt på lägre personalkostnader till följd av tillfälliga personalvakanser och föräldraledigheter.
Samt lägre hyra för våra lokaler.

På intäktssidan blev det en liten ökning tack vare statsbidrag som kompensation för trängselkontroller på serveringar under pandemiåret 2020 .

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet som gör kontroll och tillsyn baserad på flera lagstiftningsområden, främst miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Därutöver används nämndens kompetens för miljöövervakning, hur planering och utbyggnad påverkar miljön och hälsan.
Nämnden har en annan viktig uppgift: att bidra med råd, till exempel till kommunstyrelsen, hur kommunen kan undvika eller minimera negativ påverkan på miljö och hälsa i olika sammanhang.

Personalstyrkan på miljöförvaltningen utgör tio personer, men vi skall komma ihåg att där ingår även miljösamordnaren.
Ty även om  ansvaret för miljösamordningen sorterar helt  under Kommunstyrelsen i Danderyd ligger den verksamhetens budgeet och ekonomi hos miljö- och hälsoskyddsnämnden, inte hos kommunstyrelsen.

Våra inspektörer styrs av lagar, förordningar och administration. Därför är det en utmaning, alltmer märkbar, att frigöra tid till själva kärnan i nämndens och förvaltningens verksamhet Tillsynen.
Genom pandemin tvingades tillsynen ställas om till digital skrivbordstillsyn, i praktiken kontroll av dokument och e-postkontakter med företagen. Endast få inspektioner på plats i Danderyd kunde genomföras. Omställningen var tidskrävande, och en återgång till det normala sker förstås så snart det är möjligt.

Ett nytt tillsynsområde för nämnden och förvaltningen under 2020 var att kontrollera trängsel på serveringar.
     Det har förlängts successivt, nu till 1 september 2021. De flesta serveringar har följt regelverket, men undantag finns.

Nämndens mål uppfylldes. Ett av målen var att göra en plan för systematisk uppföljning av nämndens tillsynsverksamhet. En första sådan rapport redovisades av förvaltningen för nämnden i april 2021.

Värt att uppmärksamma är det mål som förverkligades 2020 om en plan för luftövervakning på E18.
Kommunen är skyldig att ha kunskap om hur allvarliga luftföroreningar är. För detta krävs mätningar över tid. Det finns inte i dag.     Därför begärde nämnden – och beviljades – extra medel för mätstationer.
Utrustning för att mäta luftkvaliteten håller nu på att upphandlas och planen är att mätningar skall vara igång hösten 2021.

Under verksamhetsåret 2020 har nämnden fortsatt att arbeta med målet att få bukt med hälsovådligt buller från Roslagsbanan efter planerad utökning av trafiken.
Det har pågått under hela denna mandatperiod, och tar mycken tid för såväl förvaltning som nämnd.
SL, som är verksamhetsutövare enligt miljöbalken, är skyldig att vidta åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Nämnden har gjort två ingående utredningar om vår tillsynsstrategi för komma fram till dels vilken inriktning arbetet skall ha, dels vilka våra rättsmedel att främja en hållbar utveckling är.
Tillsynsmyndigheten har här faktiskt stora befogenheter. Med den utgångspunkten skickades  ett förslag till kontrollprogram i slutet av 2020. Men i samma veva kom SLs tidiga samråd om Roslagsbanan i tunnel till Odenplan.
  I kommunstyrelsens kritiska svar på samrådet lyftes bland annat kommunens motstånd mot att dra in stationerna Stocksund och Bråvallavägen fram. Miljö- och hälsoskyddsnämndens oro sedan länge om att miljöbalkens regler riskerar att inte följas med den kraftiga utökning av trafiken som planeras betonandes.

Det är känt för alla att trafikbuller och luftföroreningar kan vara mycket skadliga för hälsan och leda till sömnrubbningar, stress, hjärt-och kärlsjukdomar med ökat blodtryck, hjärtinfarkt, stroke och även för tidig död.
Alltmer forskning tyder på att etablerade normvärden bör göras striktare. Till exempel har WHO (World Health Organisation) gjort en stark rekommendation om att normvärdena för buller bör sänkas väsentligt jämfört med de som gäller nu.

För att bli mer effektivt skulle kommunens miljöarbete bättre kunna inkluderas i trafiksamarbetet i Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje) varifrån den mesta trafiken på E18 och Roslagsbanan kommer.
Vi önskar ju alla gemensamt verka för en hållbar miljö- och trafikstrategi i nordost.

Under 2020 har arbetet med markföroreningar fortgått, och den handlingsplan som upprättades under första året i denna mandatperiod (2018-2022)  går enligt plan.
I högsta riskklassen ligger fyra båthamnar, jaktskyttebanan i Rinkeby och helikopterplattan vid Danderyds sjukhus.
Under året har bland annat båtuppställningsplatser undersökts, liksom båtbottenfärger som kan vara giftiga.
Ansvarsutredningar pågår.
Det här viktiga och omfattande arbete sköts av en enda inspektör inom nämndens förvaltning.

En tidskrävande uppgift 2020 var City Links tunnelborrning genom kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att kontrollera buller och stomljud från borrningen och länshållningsvatten. Resten ansvarar Länsstyrelsen i Stockholms län för.
Tillsynen fungerar bra tack vare ett detaljerat kontrollprogram. På grund av vattenläckage låg borrningen nere från december 2020 till början av maj 2021.