Se alla

2019-11-19: Elvy Svennerstål om miljön i Danderyd

Liberalerna vill:

Vid fullmäktigedebatten den 21 november 2019 om anslaget 2020 till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd presenterade
ordföranden i nämnden, Elvy Svennerstål (lib) sin syn på vad
som kan, bör och måste göras för att miljön för danderydsborna
skall kunna bli – och vilket ansvar kommunen har.

 

Herr Ordförande!
Ärade fullmäktigeledamöter!

Jag vill som ordförande i Miljö- och häsoskyddsnämnden i Danderyd börja med att presentera nämndens uppdrag.
Vårt uppdrag är att se till att lagar och regler inom miljö och hälsa efterlevs.
De största lagstiftningsområdena är Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen.
Låt mig ge exempel på vad arbetet innebär.

Inom miljöskyddsområdet kontrolleras bland annat bensinstationer, förorenad mark och dagvatten, inom hälsoskyddsområdet fukt och mögel i bostäder, tatuerare, fotvårdare, vårdlokaler, solarier, klagomål på buller, lukt och mögel, nedskräpning etc.
Livsmedelverksamheter som restauranger och matvaruaffärer får tillsyn. Det skall framgå vad vi köper, och märkning skall vara korrekt.
Nämnden har vidare tillsyn över rökförbud på allmänna platser enligt Tobakslagen.
Vi medverkar i stadsbyggnadsprocessen med miljöövervakning och ger förebyggande råd om hur negativ påverkan på miljö och hälsa kan minimeras eller undvikas.

Inspektörerna på Miljökontoret har stor expertis inom sina respektive områden. Flertalet har mycket lång erfarenhet.
Jag vill gärna lyfta fram detta eftersom tillsynsarbetet är mycket självständigt och ansvarsfullt. Inspektören avgör själv vilka åtgärder och beslut som ska tas. Miljökontoret leds av Carl Johan Bernelid som är Miljöchef sedan augusti 2019. Miljö- och Stadsbyggnadschef är Elisabeth Thelin sedan början av året, och svarar även för Byggnadsnämnden.
Både Elisabeth och Carl-Johan är mycket kunniga och uppskattade.

Jag vill också nämna de förtroendevalda i nämnden som deltar med stort kunnande, intresse och engagemang för att förbättra miljön i Danderyd.
Det gäller både inom majoriteten och oppositionen.
Det känns för mig viktigt att denna samlade expertis av tjänstepersoner och förtroendevalda kan tas tillvara på bästa sätt.

Själv har jag snart avverkat mitt första år som ordförande i nämnden.
Av vad jag sagt hittills förstår ni att jag stormtrivs.
Jag vill varmt tacka hela nämnden och alla i förvaltningen ert engagemang och goda samarbete!

Budget 2020

Vår nämnd fick också krav på att spara inför den kommunala budgeten 2020.
Sparbetinget innebar en sänkt kostnadsram med 1,2 miljoner kr, från en budgeterad kostnadsram om 9,3 miljoner kronor 2019 till 8,2 miljoner kr 2020.
Vi gjorde en noggrann konsekvensanalys där nämnden vände på alla tänkbara stenar. Vi minskade kostnaderna för bland annat konsulter, utbildning, tog bort kontorets reserv för oförutsedda händelser, minskade inspektörernas resebudget och miljösamordning, samtidigt som vi ökade tillsynsintäkterna genom indexhöjningar.
Det beetydde föjande:
– En tjänst inkl, overhead (effekt: -0,7 miljoner kr)
– Minskade budgeten för konsulter, (effekt: -0,3 miljoner kr)
– Utbildningskostnader för nämnden (-0,05 miljoner kr)
– Halverad utbildningskostnad för administrationen (-0,08 miljoner kr)
– Reserv för oförutsedda händelser (0,17 miljoner kr)
– Sänkt resebudget för inspektörerna (-0,03 miljoner kr)
– Minskade medel för miljösamordning (-0,02 miljoner kr)
– Ökade intäkter inom livsmedelstillsynen, genom indexuppräkning och ökad extra offentlig kontroll, tillsyn av hälsoskyddsobjekt som inte har årliga avgifter, t ex bostadsrättföreningar och hygienlokaler)(-0,3 miljoner kr)

Totalsumman blir 1,65 miljoner kr.
Vår slutsats av analysen blev att vi inte skulle klara besparingskravet utan att ta bort en tjänst.
Detta skulle få mycket negativa konsekvenser för verksamheten, främst är lagsstadgad tillsyn.
Kommunstyrelsens förslag till ekonomisk ram är nu att Miljö- och hälsoskyddsnämndens är satt till 8,5 miljoner kr för 2020, 2021 respektive 2022. Besparingsförslaget är 0,9 miljoner kr, något lägre än efter vår konsekvensanalys, och vi undviker personalminskning, vilket är glädjande.

Besparingar har redan börjat ge viss effekt enligt utfallet till och med september. Vissa kostnader har blivit lägre än förutsett, reserven för oförutsedda händelser har inte behövt utnyttjas, livsmedelskontrollen har givit högre intäkter bland att tack vare att en extraanställning för att beta av fjolårets så kallade kontrollskuld.

Mål 2020

Vi har valt ut fyra mål:

1. Hög servicegrad och tillgänglighet till invånare och näringsliv med fokus på vänligt bemötande, korrekt information, aktiv och rättssäker service.
2. God kompetensförsörjning och attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och uppskattade.
3. Rutiner för uppföljning, analys och rapportering av grundverksamheten som redovisas på ett transparent och tydligt sätt.
4 Utvecklad plan för luft- och hälsoövervakning. Hittills har nämnden inte ägnat så mycket tid åt detta därför att tillförlitliga data saknas i kommunen.

Därför tog jag initiativ till att söka ta reda på dels var och vilka behov som finns och få till stånd luftövervakning över tid, antingen i egen regi eller genom krav på väghållaren.

Det sistnämnda målet ter sig än viktigare då jag läst att E18 planeras expandera och byggas om, detta enligt utredningar inom Vägverket kopplade till Norrortsleden och Arningeleden, detta samtidigt som kommunerna norr om Danderyd önskar bredda E18 till tre bilfiler.
Konsekvenserna för miljön är uppenbara i trädgårdsstaden Danderyd som ju också är genomfartskommun.

Risker med budget 2020

Min bedömning är att besparingarna är hanterbara, åtminstone i det korta perspektivet, trots en relativt sett stor besparing, och nästan obefintliga marginaler. Men allmän återhållsamhet krävs.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ju en ”måsteverksamhet” då det mesta är lagstadgad tillsynsverksamhet.
Vår personal är vår styrka men också vår sårbarhet.
Bortfall kan snabbt leda till att vi inte hinner med utan vi får en så kallad kontrollskuld.
En påtaglig risk är att Livsmedelsverket ändrar system för riskklasser och inför efterdebitering av tillsynen istället för debitering per år.
Båda förändringarna medför intäktsbortfall.

Ytterligare en risk att arbetet med förorenad mark kan behöva resursförstärkning för att inte tappa tempo.
Det är ett område som är högt prioriterat alltsedan 2013 då omfattande markförorening uppdagades på småbarnsskolan Elevverket.
I början av året antog nämnden en ny strategi med handlingsplan. Arbetet är intensivt och resurskrävande. Högriskområden kan behöva hanteras snabbt.
Några aktuella undersökningsområden är deponier, handelsträdgårdar, fritidsbåthamnar, där båtbottenfärger ska kontrolleras.
Danderyd har här fått en tätplats i Stockholmsområdet, troligen i Sverige.
Det känns angeläget att behålla den platsen.

Slutligen finns risk att inköp av konsulttjänster inte kan göras i nödvändig utsträckning. Nuvarande budget räcker inte för expertis vid juridiska processer, som skulle kräva särskilda anslag.
Det kan bli aktuellt omgående, t ex med anledning av att Roslagsbanans expansion mot Odenplan och City skall påbörjas redan 2020 istället för år 2026.
Tidigareläggandet har fått nämnden att uppmärksamma behovet av att SL presenterar en miljökonsekvensbeskrivning av projektet snabbast möjligt.

Politiska miljödiskussioner i Nordost

Danderyd som genomfartskommun utsätts för buller och luftföroreningar som kan ge betydande skador och olägenheter för människors hälsa och miljö.
Jag har nämnt aktuella beslut och initiativ till ytterligare utökad trafik på Roslagsbanan och på E18, diskussioner som Danderyd inte har deltagit i.
Bakgrunden till nämnda trafikökningar är den omfattande bostadsexpansionen norrut.
Miljöaspekterna får inte negligeras i arbetet att utvidga trafik, även om utvidgningen är nödvändig.
Miljöbalken krav om att skydda människors hälsa och miljö mot skador och olägenheter måste uppfyllas.
Därför bedömer jag det angeläget att trafikexpansioners miljöeffekter diskuteras på politisk nivå i nordostregionen där Danderyd ingår.