Se alla

Liberal politik i Sverige 2018

Inför 2018 års val sammanfattar vi här Liberal politik utifrån de beslut som träffats av Liberalernas landsmöte 2017, partistyrelsens beslut och den politik som liberalernas riksdagsgrupp står bakom.
Det betyder att vi driver politiken i Danderyd, i Stockholms läns landsting, i Sveriges riksdag och i EU-parlamentet.
Liberalerna är ett ideologiskt parti – för frisinne och socialliberalism. Vi har inte svar på alla frågor men utifrån vår ideologi kan man utan problem komma fram till vad Liberalerna kommer att företräda för ståndpunkt i olika frågor.

Här ett antal ståndpunkter som vi som liberaler förfäktar och som vi hoppas att Du vill ge Ditt stöd den 9 september 2018. Varje röst är lika mycket värd, statsministern har en röst, du lika många.

Skola och utbildning

 Tidigare uppföljning ger bättre stöd åt elever som halkar efter. Därför vill vi att Danderyds kommuns skolor ansluter sig till försöket med betyg i årskurs fyra.
 Studiero i klassrummet hjälper alla. Vi vill att alla Danderyds skolor inför ordningsregler om mobilfria lektioner.
 Bättre uppföljning av hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Skär inte ner på de nationella proven.
 Skapa rättvisare betyg genom att de nationella proven rättas av en annan lärare än den som undervisar eleverna. I Danderyd har vi drivit igenom en central rättning men när den kommer på riksplanet – först var Danderyd, sedan kommer Sverige – blir resultatet detsamma.
 Alla elever har rätt till en bra skola, var de än bor. Skolan behöver bli ett ansvar för staten igen, alltså statligt huvudmannaskap som fram till kommunaliseringen 1989. Då blir skolan mer likvärdig i hela landet.
 Ge nyanlända elever mer tid för undervisning när det behövs, genom förlängd skolplikt och undervisning på delar av loven.
 Förbättra lärarnas bättre arbetsvillkor genom minskad administration och mer kringpersonal. Fortsätt höja lärarlönerna. I Danderyd har vi gjort detta sedan länge.
 Vi vill ha fler karriärtjänster med högre lön. Prioritera skickliga lärare som arbetar i skolor i utsatta områden.
 Skolan ska vara en kraft mot segregation. Vi vill att alla kommuner – som i Danderyd – inför ett aktivt skolval så att alla föräldrar och elever väljer grundskola.

Invandring och integration

 Vi vill att nyanlända snabbare kommer från bidrag till jobb. Det handlar om motprestation för försörjningsstöd, krav på att delta i svenskundervisning eller söka jobb i annan kommun.
 Bättre svenskundervisning för nyanlända. Svenska för invandrare (Sfi) skall kunna ges på kvällar och helger och för föräldralediga. Sfi ska ha tydlig jobbkoppling.
 Bekämpa hedersförtrycket. Lärare, elevhälsa, socialtjänst m.m. måste ha mer kunskap och tydliga handlingsplaner för att se tecknen och ingripa i tid.
 Fler religiösa friskolor riskerar att öka segregationen. Vi vill inte ha nya religiösa förskolor och friskolor.
 Inga kommunala bidrag skall gå till odemokratiska organisationer eller verksamheter som försvarar eller tolererar förtryck av kvinnor.
 Motverka segregationen genom att minska möjligheten till eget boende för asylsökande (EBO) i utsatta områden. I områden där läget är extra ansträngt ska EBO stoppas helt.
 Ge nyanlända elever mer tid för undervisning när det behövs, genom förlängd skolplikt och undervisning på delar av loven.

Bygga och bo

 Det behövs ett mer blandat boende i utsatta stadsdelar. Vi vill ha fler bostadsrätter och ägarlägenheter i områden som domineras av hyresrätter. Det gäller även i Danderyd
 Det behövs fler små och enkla lägenheter så att fler har råd att bo. Vi vill förenkla byggreglerna och kraven.
 Liberalerna vill tillåta marknadshyror i nybyggda hyresrätter. Det skall kombineras med skydd mot plötsliga hyreshöjningar efter att hyreskontraktet tecknats.

Pensioner och äldreomsorg

 Liberalerna vill ha valfrihet i äldreomsorgen. Alla i Danderyd som behöver hemtjänst eller äldreboende skall så långt det är möjligt få välja själva.
 Ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal. Det är för svårt idag att få en plats idag på äldreboende. Det behövs fler äldreboenden i Danderyd.
 Bättre mat i äldreomsorgen. Äldre har rätt att välja! Liberalerna i Sverige vill införa en laga-mat-garanti i hemtjänsten och fler rätter att välja på äldreboende.
 Den som kan och vill jobba efter 65 ska få göra det! Kommunen som arbetsgivare bör gå före, och låta årsrika jobba kvar.

Sjukvård och hälsa

 Kötiderna i vården måste kortas – och det gäller även i Stockholms läns landsting trots att väntetiderna här är bland de kortaste i landet. Det är helt oacceptabelt att människor får vänta så länge på att få träffa läkare och få behandling. Återinför kömiljarden.
 Alla ska få välja sin egna fasta husläkare om tar ansvar och samordnar vården. Det är särskilt viktigt för äldre och personer med kroniska sjukdomar.
 Modernisera vården och ta vara på digitaliseringen. Fungerande IT-lösningar för personalen. Smarta e-tjänster för patienterna.
 Högre lön till sjuksköterskor! Utbildning och ansvar ska löna sig. Bättre villkor och fler specialistsjuksköterskor öppnar vårdplatser och kapar köer.
 Lyft den psykiska hälsan! Snabb hjälp är lika viktigt när själen gör ont. Fler psykologer på vårdcentralerna och tidig hjälp till unga som mår dåligt.
 Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som andra till ett självständigt liv. Försvara den personliga assistansen och LSS.
 Bekämpa hedersförtrycket. Lärare, elevhälsa, socialtjänst m.m. måste ha mer kunskap och
tydliga handlingsplaner för att se tecknen och ingripa i tid.
 Inga kommunala bidrag ska gå till odemokratiska organisationer eller verksamheter som
försvarar eller tolererar förtryck av kvinnor.
 Skolan ska vara en frizon för jämställdhet. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och
könsförtryckande attityder i skolan.
 All kommunal verksamhet ska vara jämställd.
 Deltiden är en kvinnofälla! Vi vill att kommunen ska kartlägga den ofrivilliga deltiden bland
personalen och ta fram en tydlig plan på hur den kan avskaffas.
 Stärk kontaktförbudet. I särskilt allvarliga fall ska misshandlande män få kontaktförbud för en
hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud.
 Vi vill att kommunen anställer fler trygghetsvakter för att bidra till ordning och trygghet på
gator och torg.
 Stödet till kvinnojourer och brottsofferjourer ska vara generöst och långsiktigt. Kommunen
behöver göra mer för att få fram skyddade boenden för utsatta.
 Vi vill ha kameraövervakning på fler brottsutsatta platser där otryggheten är stor.
 Vi vill att kommunen förbättrar sitt brottsförebyggande arbete.
 Underlätta för småskalig elproduktion, till exempel solpaneler på tak.
 (I kommuner där det är relevant:) Gör det lättare att resa kollektivt. Fler bussfiler, bättre
infartsparkeringar.
 Satsa på elfordon. Ställ krav på laddstolpar vid p-platser i nyproduktion.
 Kommunen ska besluta om att avveckla kommunal verksamhet som konkurrerar med de
lokala företagen.
 Företagsklimatet i XXX behöver bli bättre. Kommunen ska ha bättre dialog med företagen,
snabbare handläggning och tillståndsgivning.
 Vi vill korta vägen från bidrag till jobb. Därför vill vi ha krav på motprestation vid
försörjningsstöd. Den som går från bidrag till jobb måste få behålla mer av inkomsten utan att
det påverkar försörjningsstödet.
 Det behövs inträdesjobb med lägre lön för den som är nyanländ eller ung utan fullständig
utbildning. Det är bättre att ha jobb än bidrag, även om lönen är låg.
 Liberalerna vill att kommunen fokuserar på välfärdstjänsterna och skalar bort sådant som
kommunen ska låta bli att ägna sig åt. Då kan vi hålla skattetrycket lågt.
 Stärk socialtjänsten. Det behövs fler socialsekreterare, och de som tar stort ansvar ska få högre
lön.
 Utsatta barn har rätt till bra stöd. Stärk samarbetet mellan skola och socialtjänst.
 Allt börjar med en bra skola. Se till att barn som placerats av socialtjänsten får bästa stöd för
att klara skolgången och nå kunskapsmålen.