Se alla

Så styrs Danderyd 2014-18

Efter valet den 14 september 2014 kom folkpartiet i Danderyd, från 22 november 2015 liberalerna i Danderyd, moderaterna och kristdemokraterna, överens om politisk samverkan under mandatperioden 2015-2018.

Liberalerna vill:

Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus
– överenskommelse mellan Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna för mandatperioden 2015-2018.

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna har den 17 oktober 2014 kommit överens om att samverka om att leda Danderyds kommun under mandatperioden 2015-2018. Denna överenskommelse innehåller de viktigaste politiska frågor partierna är överens om att gemensamt driva inom ramen för vår koalition.

Skola och förskola –  Skolan är särskilt prioriterad med målsättningen att Danderyd ska ha Sveriges bästa skolor. – Lärarnas löneutveckling är av stor betydelse om Danderyd ska kunna attrahera de skickligaste pedagogerna och skolledarna. Lärarlönerna ska därför successivt höjas. Lärare och rektorer som uppnår goda resultat och gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling ska ha en särskilt god löneutveckling. – Fortsatt upprustning av skol- och förskolelokaler, däribland Fribergaskolan och Kevinge- skolan. –  Brageskolans gymnastiksal ska ersättas med en fullstor sporthall.

Äldreomsorg och social omsorg – Ett nytt särskilt boende ska byggas på fd Solgårdstomten. För att möjliggöra en snabbare process ska denna del brytas ut ur det planuppdrag som lämnats för kvarteret Kraftled- ningen. – Ett nytt särskilt boende ska byggas i kvarteret Ginnungagap i Djursholm, kombinerat med ett korttidsboende. –  Målsättningen är att båda dessa boenden ska byggas och drivas av annan aktör än Danderyds kommun. – Minst ett nytt gruppboende enligt LSS ska byggas under perioden. – LOV, Lagen om valfrihetssystem, ska införas för särskilt boende.

Kultur och fritid –  Kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den sk Danderydsmodellen. Detta kommer att göra det lättare att på lång sikt underhålla och utveckla dessa anläggningar. – Föreningsstödet till idrottsföreningar ska utformas på så sätt att föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än idag. –  Om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus ska genomföras som planerat. –  Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum – ett ”Kulturhus” – i samband med utbyggnaden av centrum. Om möjligt ska lokalerna samordnas med biblioteket och annan kommunal verksamhet i Mörby centrum.

Ekonomi och organisation – Målsättningen är att kommunalskatten inte ska höjas under mandatperioden, förutsatt att inte det kommunala utjämningssystemet ändras på ett sätt som påverkar Danderyds ekonomi negativt. – Produktionsstyrelsen ska avvecklas den 31 december 2015 och ett särskilt produktions- utskott under kommunstyrelsen inrättas.

Trafik och infrastruktur –  Förnyelsen av Mörby centrum ska genomföras i enlighet med fattade beslut, inklusive byggande av nya bostäder längs med Golfbanevägen. – Utredningen om en eventuell överdäckning/tunnelförläggning av E18 ska genomföras som planerat, med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra miljön i området. – Förhandlingar ska upptas med Trafikverket om uppförande av bullerskydd längs med de mest utsatta sträckorna utmed E18, till exempel vid berörda skolor.  – Danderyds kommun ska ha en positiv inställning till en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda. – Danderyds kommun ska verka för en utbyggnad av tunnelbanans nya gula linje från Arenastaden till Täby/Arninge, via Mörby centrum. – Förhandlingar ska upptas med SL/Landstingets trafikförvaltning om byggande av plan- skilda korsningar för Roslagsbanan vid Enebyängen och Ekebyskolan, och nya detaljplaner ska arbetas fram som möjliggör dessa åtgärder. Kommunen ska verka för att SL vidtar åtgärder, så att gällande krav avseende buller från Roslagsbanan följs. – En bemannad återvinningscentral, som drivs av SÖRAB, ska etableras i Danderyd.  – Danderyds kommun ska verka för en ”cykelstrada” längs med E18 från Roslagstull mot Täby samt en cykelbana längs med Edsbergsvägen. –   Upprustningen av kajerna och strandskoningarna i kommunen ska fortsätta. – Platser för ytterligare infartsparkeringar ska inventeras.

Bostäder – Följande lämnade detaljplaneuppdrag för nya bostäder ska genomföras som planerat: – området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg  – kvarteret Kraftledningen (Rinkeby)  – Östra Mörbylund (inklusive ca 70 studentlägenheter)  – kvarteret Suttung i Djursholm (ca 30 studentlägenheter)  – fd OK/Q8-tomten vid Djursholms torg –  Utöver detta vill vi utreda möjligheterna till fler bostäder vid Nora torg, Enebyängen- Enebybergs station, kraftledningsgatan i Mörby centrum-området och vid infarten till Kevinge strand. – Detaljplaneuppdrag ska lämnas för området vid Danderyds gymnasium, bland annat för att utreda möjligheten att bygga studentlägenheter vid gymnasiets parkering. –  Platser för ytterligare studentlägenheter ska inventeras. – Danderyds kommun ska ha en positiv tolkning av reglerna gällande de sk Attefallshusen. – Detaljplanearbetet för skydd av kulturmiljöer i kommundelen Djursholm ska avbrytas,  då fortsatt planläggning riskerar stora kostnader för kommunen.

 

Danderyd den 17 oktober 2014

För Moderaterna För Folkpartiet liberalerna För Kristdemokraterna

Anders Paulsen Lars-Gunnar Wallin Peter Forssman ordförande ordförande ordförande