Se alla

Skolan i Danderyd – detta vill Liberalerna

Liberalerna återinför kunskapsskolan!

Trots goda förutsättningar med engagerade elever, lärare och föräldrar har även Danderyds elever tappat i kunskap relativt andra länder. Alla barn har rätt till undervisning i en takt som tillfredsställer deras behov av stimulans.

valpodden skola

Liberalerna återinför kunskapsskolan!

VAD: Danderyds skolor ska hålla världsklass

HUR:

 • Kunskap sätts i centrum för all undervisning
 • Obligatorisk screening av alla elevers läsförmåga i varje årskurs med moderna högkvalitativa mätinstrument garanterar att varje elev får den undervisning och det stöd som behövs.
 • Särskild strategi för ambitiösa, högpresterande och särbegåvade elever
 • Kvalitetssäkra betygen genom extern rättning.
 • Välutbildade skolbibliotekarier utvecklar läsförmågan
 • Fler spetsutbildningar inom naturvetenskapliga områden

VARFÖR: Trots goda förutsättningar med engagerade elever, lärare och föräldrar har även Danderyds elever tappat i kunskap relativt andra länder. Alla barn har rätt till undervisning i en takt som tillfredsställer deras behov av stimulans. Både för låga krav på ett högpresterande, eller särbegåvat barn och för höga krav på ett lågpresterande riskerar att dessa tappar sin studiemotivation och därmed inte når sin fulla potential. Detta kan få stora negativa konsekvenser för hela deras fortsatta liv. Allt börjar i skolan och varje barn har rätt att få en utbildning som i så hög grad som möjligt utvecklar eleven.

VAD: L vill öka läraryrkets attraktion i kommunen ytterligare

HUR:

 • Attraktiva lärar- och skolledarlöner
 • Extern rättning av de nationella proven spar tid för läraren
 • Lärarassistenter som avlastar de ordinarie lärarna

VARFÖR: Lärarlönerna har stigit kraftigt de senaste åren – och det genom Liberalernas försorg. Vi vill säkerställa att vi kommer att kunna attrahera de allra bästa lärarna genom fortsatta satsningar. Genom extern rättning avlastas lärarna och bedömningen kvalitets-säkras. Lärarna ska arbeta med det de är utbildade för – därför skall assistenter anställas.

 

VAD: Rätt för föräldralediga att ha kvar sina barn i förskolan

HUR: Alla barn ska få vara minst 30 timmar i förskolan om föräldrarna tar ut ledighet för ett nytt syskon

VARFÖR: Förskolan är inte längre ett dagis, utan en förskola underställd Läroplanen som med god pedagogik lär barnen saker – när deras hjärnor är som mest mottagliga.  Därför vill vi Liberaler i Danderyd ge barn till föräldralediga rätten att ha kvar sina barn i förskolan när ett nytt syskon anländer. Det ska råda valfrihet. Vissa barn vill gå kvar på heltid när de får ett syskon, andra inte. Vissa föräldrar vill varva fullständig föräldraledighet med jobb. Danderyds liberaler har redan infört rätt till 30 timmars förskola för barn mellan fyra och fem år till föräldralediga, nu återstår att ge alla barn från två års ålder samma möjlighet.

VAD: Fler och mindre skolor

HUR:

 • Den nya Kevingeskolan delas i två skolor på olika platser.
 • En ny skola i Enebyberg

VARFÖR: Danderydsborna blir fler och alla vill ha sina barn i bra skolor. Små skolor fungerar bättre för de mindre barnen än stora. Långa restider och alienering från kamrater i närområdet är olyckligt för elever i den aktuella åldersgruppen. Därför vill Liberalerna undersöka om Kevingeskolan kan delas upp i två olika skolor. I Enebyberg är Hagaskolans lokaler undermåliga och elevpaviljongerna har tillfälligt bygglov. Därför behövs en ny skola och en fullstor idrottshall vid exempelvis Enebybergs idrottsplats.

 

VAD: Mer fokus på elevernas psykiska och fysiska hälsa

HUR:

 • Förstärkt skolhälsa med evidensbaserade metoder för tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa
 • Ökat samarbete mellan skolhälsa, socialtjänst och BUP. Privata aktörer, betalda med skattemedel, kan minska väntetider.
 • Noll-tolerans mot mobbing och trakasserier. I första hand ska incidenter lösas lokalt, i andra hand via förvaltningen. För att säkerställa att inget missas föreslår vi att en central klagomålsfunktion inrättas centralt.
 • Effektiv drogbekämpning genom förstärkta samhällsresurser och effektiv information till elever, lärare och föräldrar. Eftersom skolan är en arbetsplats kan drogtester övervägas
 • Mobilförbud i skolan

VARFÖR: Ungdomars psykiska hälsa har försämrats på ett mycket oroväckande sätt i hela västvärlden och i Sverige. Många orsaker har pekats ut, som ökad mobilanvändning, skolans krav som inte motsvaras av lärarnas förmåga, sociala krav, bristande vuxenstöd, sömnbrist, droger och brist på sammanhang och framtidstro. Antagligen samverkar många faktorer. Genom vårt liberala skolhälsoprogram försöker vi påverka skolrelaterade hälsofaktorer. Ännu viktigare för hälsan är vårt kunskapsprogram. Det ger möjlighet till självförverkligande, förståelse för hur världen fungerar och känsla av sammanhang. En god undervisning i lugn miljö där varje barn blir synligt är det mest hälsofrämjande skolan kan erbjuda.