Se alla

Trafik & miljö

Liberalernas politik för bättre miljö och smartare trafiklösningar

Partiklar i utomhusluft från tex vägtrafiken är bidragande orsak till sjuklighet och dödlighet i bl. a hjärt- kärlsjukdomar och i luftvägarna. Därför ställer vi oss positiva till en tunnelförläggning av E18, som dessutom på sikt skulle skapa ny mark till nya bostäder. Edsvikens vatten måste förbättras.

  • Nedgrävning av E18 är den bästa lösningen på sikt mot hälsovådliga luftföroreningar och buller – om det visar sig vara ekonomiskt och tekniskt genomförbart
  • Snabba och effektiva åtgärder som bullerplank, hastighetskameror osv, krävs under tiden som frågan utreds
  • Regelbundna och tillförlitliga mätresultat över luftföroreningar och buller ska utföras och utgöra en viktig bas för ytterligare förebyggande åtgärder.
  • Markföroreningar kan skada miljö och människors hälsa. Medborgare ska känna sig trygga i sin närmiljö. Barn ska kunna leka obehindrat på skolgården utan att lek ytan innehåller hälsovådliga ämnen.
  • Samarbeta tätt kring Edsvikens vatten med samtliga angränsande kommuner för att förbättra vattenkvaliteten