Se alla

Vårt kommunala valmanifest 2018

Detta vill Liberalerna Danderyd

Liberalerna i Danderyd har vid medlemsmöte den 17 maj 2018 fastställt sitt valmanifest, se nedan.

Liberalerna_Danderyd valmanifest (klicka här för nedladdning av 12-sidig sammanfattning)

Ett bra Danderyd bättre med Liberalerna

 

VAD – HUR – VARFÖR

För att göra ett bra Danderyd bättre har Liberalerna ett genomtänkt program för samtliga kommunala verksamheter. Programmet presenteras här i kortform.

 

Politisk styrning av kommunen

VAD: Liberalerna vill påverka och ta ansvar för kommunens utveckling

HUR: Liberalerna vill fortsatt styra kommunen i en majoritetssamverkan. För maximal möjlighet att påverka vill vi få ett stort förtroende från Danderydsborna.

VARFÖR: Under den gångna valperioden har liberalerna styrt tillsammans med M och KD. Vi har kunnat påverka kommunens utveckling på ett helt annat sätt än om vi varit i opposition.

 

Liberalerna återinför kunskapsskolan!

VAD: Danderyds skolor ska hålla världsklass

HUR:

 • Kunskap sätts i centrum för all undervisning
 • Obligatorisk screening av alla elevers läsförmåga i varje årskurs med moderna högkvalitativa mätinstrument garanterar att varje elev får den undervisning och det stöd som behövs.
 • Särskild strategi för ambitiösa, högpresterande och särbegåvade elever
 • Kvalitetssäkra betygen genom extern rättning.
 • Välutbildade skolbibliotekarier utvecklar läsförmågan
 • Fler spetsutbildningar inom naturvetenskapliga områden

VARFÖR: Trots goda förutsättningar med engagerade elever, lärare och föräldrar har även Danderyds elever tappat i kunskap relativt andra länder. Alla barn har rätt till undervisning i en takt som tillfredsställer deras behov av stimulans. Både för låga krav på ett högpresterande, eller särbegåvat barn och för höga krav på ett lågpresterande riskerar att dessa tappar sin studiemotivation och därmed inte når sin fulla potential. Detta kan få stora negativa konsekvenser för hela deras fortsatta liv. Allt börjar i skolan och varje barn har rätt att få en utbildning som i så hög grad som möjligt utvecklar eleven.

VAD: L vill öka läraryrkets attraktion i kommunen ytterligare

HUR:

 • Attraktiva lärar- och skolledarlöner
 • Extern rättning av de nationella proven spar tid för läraren
 • Lärarassistenter som avlastar de ordinarie lärarna

VARFÖR: Lärarlönerna har stigit kraftigt de senaste åren – och det genom Liberalernas försorg. Vi vill säkerställa att vi kommer att kunna attrahera de allra bästa lärarna genom fortsatta satsningar. Genom extern rättning avlastas lärarna och bedömningen kvalitets-säkras. Lärarna ska arbeta med det de är utbildade för – därför skall assistenter anställas.

 

VAD: Rätt för föräldralediga att ha kvar sina barn i förskolan

HUR: Alla barn ska få vara minst 30 timmar i förskolan om föräldrarna tar ut ledighet för ett nytt syskon

VARFÖR: Förskolan är inte längre ett dagis, utan en förskola underställd Läroplanen som med god pedagogik lär barnen saker – när deras hjärnor är som mest mottagliga.  Därför vill vi Liberaler i Danderyd ge barn till föräldralediga rätten att ha kvar sina barn i förskolan när ett nytt syskon anländer. Det ska råda valfrihet. Vissa barn vill gå kvar på heltid när de får ett syskon, andra inte. Vissa föräldrar vill varva fullständig föräldraledighet med jobb. Danderyds liberaler har redan infört rätt till 30 timmars förskola för barn mellan fyra och fem år till föräldralediga, nu återstår att ge alla barn från två års ålder samma möjlighet.

VAD: Fler och mindre skolor

HUR:

 • Den nya Kevingeskolan delas i två skolor på olika platser.
 • En ny skola i Enebyberg

VARFÖR: Danderydsborna blir fler och alla vill ha sina barn i bra skolor. Små skolor fungerar bättre för de mindre barnen än stora. Långa restider och alienering från kamrater i närområdet är olyckligt för elever i den aktuella åldersgruppen. Därför vill Liberalerna undersöka om Kevingeskolan kan delas upp i två olika skolor. I Enebyberg är Hagaskolans lokaler undermåliga och elevpaviljongerna har tillfälligt bygglov. Därför behövs en ny skola och en fullstor idrottshall vid exempelvis Enebybergs idrottsplats.

 

VAD: Mer fokus på elevernas psykiska och fysiska hälsa

HUR:

 • Förstärkt skolhälsa med evidensbaserade metoder för tidig upptäckt och behandling av psykisk ohälsa
 • Ökat samarbete mellan skolhälsa, socialtjänst och BUP. Privata aktörer, betalda med skattemedel, kan minska väntetider.
 • Noll-tolerans mot mobbing och trakasserier. I första hand ska incidenter lösas lokalt, i andra hand via förvaltningen. För att säkerställa att inget missas föreslår vi att en central klagomålsfunktion inrättas centralt.
 • Effektiv drogbekämpning genom förstärkta samhällsresurser och effektiv information till elever, lärare och föräldrar. Eftersom skolan är en arbetsplats kan drogtester övervägas
 • Mobilförbud i skolan

VARFÖR: Ungdomars psykiska hälsa har försämrats på ett mycket oroväckande sätt i hela västvärlden och i Sverige. Många orsaker har pekats ut, som ökad mobilanvändning, skolans krav som inte motsvaras av lärarnas förmåga, sociala krav, bristande vuxenstöd, sömnbrist, droger och brist på sammanhang och framtidstro. Antagligen samverkar många faktorer. Genom vårt liberala skolhälsoprogram försöker vi påverka skolrelaterade hälsofaktorer. Ännu viktigare för hälsan är vårt kunskapsprogram. Det ger möjlighet till självförverkligande, förståelse för hur världen fungerar och känsla av sammanhang. En god undervisning i lugn miljö där varje barn blir synligt är det mest hälsofrämjande skolan kan erbjuda.

 

Integration – en framtidsfråga

 

VAD: Nyanlända ska ges möjligheter att snabbt komma in i det svenska samhället

HUR: Med tydliga krav på att få jobb och lära sig svenska kan fler nyanlända klara sig själva och bli en del i vårt samhälle. Nyanlända elever skall få mer tid att klara skolan

VARFÖR: Genom jobb, egen lön och kunskaper i svenska ökar människors frihet och självbestämmande.

VAD: jobb, språkkunskaper och egen försörjning för nyanlända

HUR:

 • Samverkan med lokala företag om jobb eller praktik för kommunens nyanlända.
 • Entreprenörer som kommunen upphandlar bör uppmanas att anställa nyanlända och andra i kommunen som har svårt att få jobb.
 • Alla nyanlända, både kvinnor och män, ska delta i olika aktiviteter för att träna svenska och komma ut i arbete
 • Studier i svenska ska vara motprestation för försörjningsstöd
 • Kommunen ska se till att det finns språkträning även för föräldralediga t.ex. inom Öppna förskolan.
 • Biblioteken får en roll för språkträningen

VARFÖR: Att ha en egen lön istället för bidrag ger frihet och självbestämmande. Att kunna svenska gör det lättare att få jobb men innebär också frihet att kunna gå till läkare själv eller tala med barns lärare.

 

VAD: Nyanlända elever skall ges mer tid att klara skolan

HUR:

 • Mer tid för nyanlända elever att nå kunskapsmålen
 • Möjligheter till sommarskola och mer svenskundervisning
 • Alla elever ska kunna göra ett aktivt och informerat skolval
 • Barn till nyanlända ska uppmuntras att gå i förskolan bland annat genom ett aktivt förskole val.

VARFÖR: Skolan gör det möjligt för alla barn, oavsett bakgrund, att uppfylla sina livsdrömmar. Vi menar att klassresan börjar i klassrummet men då måste nyanlända barn ges möjligheter att också klara skolan. Förskolan spelar en viktig roll för alla barns språk-utveckling men särskilt för nyanlända barn. Dessutom ökar föräldrarnas möjligheter att söka jobb och lära sig svenska om barnen går i förskolan

 

VAD: Bekämpa hedersförtryck och motverka parallellsamhällen

HUR:

 • Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste öka inom kommunen, särskilt inom socialtjänst och skola.
 • Alla nyanlända ska delta i samhällsorientering och kommunen måste bättre följa upp närvaron.
 • Kommunen ska verka för att även nyanlända kvinnor lär sig svenska och får jobb och inte bidra till att upprätthålla traditionella könsroller.

VARFÖR: Ingen människa ska leva i ofrihet och övervakas av familj eller av självutnämnda moralväktare. Det behövs mer kunskap och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Jämställdhet mellan kvinnor och män är centralt i vårt land. Alla nyanlända ska tidigt få kunskap om hur vårt samhälle fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter som tillkommer alla och ska därför delta i samhällsorientering. Dessvärre är idag närvaron ofta för låg och måste öka.

 

VAD: Danderyd ska ordna bra boenden för nyanlända 

HUR:

 • Tillfälliga modulhus.
 • Kommunen förenklar för privatpersoner att hyra ut en bostad.
 • Nyanlända informeras tidiga om krav på egen försörjning och eget boende.
 • Barnfamiljer ska som regel kunna bo kvar i kommunen under en etableringsperiod av fyra år.
 • Behovet av bostäder för alla inklusive för nyanlända beaktas i kommunens byggplan.

VARFÖR: Bostadslöshet och trångboddhet är ett stort problemen i ett växande Stockholm. Det krävs en rimlig bostad för att man ska kunna leva ett rimligt liv. Danderyd har, liksom alla andra kommuner i landet, ett ansvar att se till att nyanlända har ett boende den första tiden i kommunen. Fokus ska dock vara att alla har ett ansvar att så snabbt som möjligt ska kunna stå på egna ben genom egen försörjning och egen bostad.

 

Äldreomsorg – leva livet hela livet i Danderyd!

VAD: Fler seniorboenden och korttidsboenden i Danderyd

HUR:

·         bygg ett seniorcentrum på Solgårdstomten med

 • Korttidsboende
 • Vård- och omsorgsboenden
 • Äldrevårdcentral
 • Dagverksamhet för seniorer med café, boulebana senior Net och motionslokaler

VARFÖR: Kommunen är i skriande behov av äldreboende, och upphandlingsprocessen i Ginnungagap har blivit extremt tidsödande. Kommunen behöver varierade ägandeformer, Ett kommunalt drivet seniorcentrum med flera funktioner skulle vara en enorm såväl social som medicinsk tillgång som trygghetsfaktor för årsrika. Solgårdstomten vid Skogsviksvägen skall kvarstå i kommunens ägo.

VAD: Fokusera och utveckla hemtjänsten

 

HUR:

 • Prioritera omvårdnad. Liberalerna vill utreda om service, tvätt och städ, kan ske genom professionella företag för att ge mer tid för omvårdspersonal att fokusera just på omvårdnad
 • Inom ramen för valfriheten ska de finnas både privata alternativ och en kostnadseffektiv men högkvalitativ kommunal hemtjänst
 • Uppmärksamma och underlätta för alla anhörigvårdare genom att ordna utflykter och avlastning och lyssna på vilket stöd de själva vill ha.
 • Mera smör och grädde och annan god, näringsrik mat lagad från grunden av bra kockar till våra årsrika
 • Utlys en tävling om den bästa ”matlådan”, de som bor kvar hemma skall få en god, smakrik och välbalanserad kost.
 • Låt ungdomar och äldre mötas inom ramen för olika kommunala kulturaktiviteter

 

VARFÖR: Tvätt, städning mm stjäl idag tid från den direkta omvårdnaden av de äldre. Renodling av omvårdnad och andra tjänster frigör tid. Danderyd har ett rikt mått av valfrihet. Inom ramen för detta finns en högkvalitativ kommunal hemtjänst – men den måste utvecklas i linje med vårdtagarnas behov och önskemål. I kommunen bedrivs mycket värdefull omsorg av våra seniorer av anhörigvårdare. Dessa behöver stöd i olika former.

Undernäringen ibland våra äldre är idag en realitet och rätt mat kan ersätta en del läkemedel.

Interaktion över generationsgränser är berikande för bägge parter och därför bör ungdomar ges möjlighet att träffa seniorer.

 

Film/pod

https://youtu.be/i6PkmNy-2Ms

 

Stadsutveckling – Danderyd, en härlig plats för boende, arbete och fritid!

 

VAD: Liberalerna vill värna om villastad och natur och boende – balanserat byggande för framtiden

HUR:

 • Nybyggnad ska ske i anslutning till E18, och runt lokala centrumområden och leder
 • Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan
 • Tidigt samråd med berörda kommuninvånare skall ske i samband med byggplanering
 • Liberalerna tar initiativ till en ny översiktsplan som förenar nybyggnation med trädgårdsstaden.

VARFÖR: Danderyd ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i, och då behövs bostäder för olika skeden i livet och för människor med olika ekonomiska möjligheter

 

VAD: E18 i tunnel genom Danderyd

HUR:

 • Fortsatt utredning av förutsättningarna för E18 i tunnel genom Danderyd
 • Förlängning av tunnelbanelinjen till Täby/Arninge

VARFÖR: Motorvägen delar vår kommun i två delar och är vår största källa till buller och föroreningar. Ca 80000 bilar passerar kommunen dagligen. Med expansionen i Nordostkommunerna kommer trafiken att öka, och Roslagsbanan kommer inte att klara av den ökande befolkningens behov av kollektivtrafik. Tunnelbana till Täby/Arninge är nödvändigt. En tunnelförläggning av motorvägen skulle effektivt minska miljöpåverkan från bilarna och skapa möjligheter för en ny stadsdel. Liberalerna har drivit tunnelfrågan och tunnelbanefrågan under många år, och glädjande nog har nu majoriteten med stöd av även andra under beslutat att utreda alternativen lång tunnel och ingen tunnel alls.

VAD: Säkra en god vatten- och avloppshantering

HUR:

 • Kommunen ska tillsammans med de andra kommunerna runt Edsviken arbeta för att höja vattenkvalitén i Edsviken och för att förbättra vattentillförsel och avlopp inom ramen för Norrvatten.
 • Ledningsnätet ska underhålls och antalet ledningsbrott minimeras.
 • Volymen av odebiterat vatten ska minimeras.
 • Volymen av dagvatten och spillvatten minimeras i ledningsnäten

VARFÖR: Vatten är förutsättning för allt liv och det är därför en av kommunens huvuduppgifter att tillhandahålla vatten av god kvalité.  Miljöslarv påverkar både tillgång och kvalité på denna livsviktiga resurs.

 

VAD: Gör Danderyd till landets bästa cykelkommun

HUR:

 • Liberalerna har varit drivande i utvecklingen av cykelstråk under mandatperioden men det finns fortfarande mycket att göra.
 • Utbyggnad av säkra cykelparkeringsplaster vid kollektivknutpunkter

 

VARFÖR: Cykel är ett av de miljömässigt smartaste transportsätten som finns. Eftersom Danderyd är särskilt drabbad av genomfartstrafik måste bra förutsättningar skapas för både cykelpendling från och genom kommunen och kortare transporter inom kommunen. Målet är att 15 % av arbetsresorna sker med cykel 2024.

 

VAD: Fler planskilda korsningar för Roslagsbanan

HUR:

·         Planskild korsning vid Enebybergs station/Portvägen byggs under kommande mandatperiod

 • Möjligheterna till planskild korsning för Danderydsvägen vid Ekebyskolan utreds

VARFÖR: Korsningar med Rosalgsbanan som inte är planskilda leder till en otrygg och trög trafikmiljö och tomgångskörning. Problemen kommer att öka när trafikintensiteten på Roslagsbanan ökar.

 

 

 

VAD: En trafiksäkrare kommun

HUR:

 • Liberalerna har deltagit i ett arbete med att identifiera farliga skolvägar. Arbetet ska nu omsättas i säkerhetsbefrämjande åtgärder.
 • Hastigheten på våra vägar ska reduceras genom fysiska hinder och andra åtgärder.

VARFÖR: För höga hastigheter på våra vägnät är en fara för de människor som rör sig till fots, på cykel, till häst, på moped eller i bil. Det är inte acceptabelt att människor blir skadade när de rör sig i vår kommun.

 

VAD: Även hundar behöver mera frihet

HUR:

 • En hundrastgård iordningsställs

VARFÖR: Hundar behöver få springa fritt för att må bra. Eftersom det är kopplingstvång under stora delar av året i skog och natur vill Liberalerna att ett större inhägnat område skapas på kommunal mark för att ge kommunens många hundägare möjlighet att låta hunden springa fritt utomhus.

 

 

Trafik och miljö

 

VAD: E18 är kommunens största miljöbov

HUR:

 • Nedgrävning av E18 är den bästa lösningen på sikt mot hälsovådliga luftföroreningar och buller – om det visar sig vara ekonomiskt och tekniskt genomförbart
 • Snabba och effektiva åtgärder som bullerplank, hastighetskameror osv, krävs under tiden som frågan utreds
 • Regelbundna och tillförlitliga mätresultat över luftföroreningar och buller ska utföras och utgöra en viktig bas för ytterligare förebyggande åtgärder.

VARFÖR: Kunskapen ökar om de negativa effekterna på miljön och hälsan som buller och luftföroreningar orsakar. Partiklar i utomhusluft t ex är bidragande orsak till sjuklighet och dödlighet i bl. a hjärt- kärlsjukdomar och i luftvägarna. Därför ställer vi oss positiva till en tunnelförläggning, som dessutom på sikt skulle skapa ny mark till nya bostäder.

 

 

 

VAD: Stoppa hälsovådligt buller från Roslagsbanan

HUR:

 • Liberalerna har initierat att kommunen gör egna bullermätningar för att med senaste teknik kontrollera om vedertagna riktvärden innehålls.
 • Om resultatet visar att bullret är hälsovådligt, ska adekvata åtgärder vidtas

VARFÖR: När pågående utbyggnad av Roslagbanan är klar kommer Danderyd att genomkorsas av uppemot 750 tåg per dygn och 40 tåg per timme under högtrafik. SL menar att genomförda bullerdämpande åtgärder är tillräckliga men kommuninvånarna längs banan har annan uppfattning.

 

VAD: Underlätta för cyklister

HUR:

 • Säkra och effektiva cykelbanor – snabbspår till jobbet och tryggt cyklande till skolan
 • Förhandla med Trafikverket om en särskild cykelbana över Stocksundet

VARFÖR: Trafiken är den största CO2-källan i kommunen och den privata biltrafiken står för en stor del. Danderydsborna kör mer bil än snittet för riket. Syftet är få till stånd attraktiva transportlösningar för alla och som också bidrar till minskad användning av fossila bränslen och ökad säkerhet. Cykel är ett av de miljömässigt smartaste transportsätten. Eftersom Danderyd är särskilt drabbat av genomfartstrafik måste bra förutsättningar skapas för cykelpendling till och från kommunen. Liberalerna vill fortsätta att vara drivande i utvecklingen av cykelstråk.

 

Giftfri miljö

 

VAD: Bort med markföroreningar

HUR:

 • Mer resurser till arbetet med att inventera och få bort markföroreningar enligt Naturvårdsverkets mål och Miljöbalkens krav
 • Prioritera ingående markanalyser vid nybyggnation.

VARFÖR: Markföroreningar kan skada miljö och människors hälsa. Medborgare ska känna sig trygga i sin närmiljö. Barn ska kunna leka obehindrat på skolgården utan att lek ytan innehåller hälsovådliga ämnen. Liberalerna var drivande till det projekt som pågår sedan 2016 och som är i enlighet med lagstadgade krav och Riksdagens mål om giftfri miljö.

 

 

 

VAD: Giftfri miljö i skolor och på äldreboenden

HUR:

 • Upprätta en plan för giftfria skolor, äldreboenden och andra kommunala inrättningar
 • Öka andelen ekologiska livsmedel
 • Fler KRAV-certifierade kök
 • Fler egna tillagningskök
 • Se över skötselrutiner för underhåll, städning och ventilation
 • Få bort skadliga kemikalier i leksaker och idrottsredskap

VARFÖR: Kemikalier kan framkalla cancer, hormonstörningar och allergier eller påverka hjärna och nervsystem. Känsligast är barnen. Därför ska våra kommunala inrättningar vara en giftfri miljö för unga som gamla.

 

VAD: Klimatsmarta idrottsanläggningar

HUR:

 • Gå över till jord- eller bergvärme alt solenergi för uppvärmning och kylning av fotbollsplaner och is anläggningar.
 • Satsa på miljövänligaste ytmaterial på våra konstgräsplaner.

VARFÖR: Kommunen bör föregå med gott exempel beträffande miljövänlig energiförbrukning som dessutom blir billigare. Dagens granulat kan skada människor, natur och grundvatten och bör bytas ut.

 

VAD: Hållbart samhälle genom effektivare återvinning

 

HUR:

 • Fler återvinningsstationer, placerade på rätt sätt och i rätt miljö
 • Mer incitament att tillvarata allt avfall inkl. matavfall.
 • Bygg en Returpark

 

VARFÖR: Danderydsborna ska kunna återvinna sitt avfall på ett hållbart och effektivt sätt, utan långa resor, köer och nedskräpning. Med en egen Returpark har vi återbruk på hemmaplan.

 

 

VAD: Värna om den biologiska mångfalden

 

HUR:

 • Bygg in biologisk mångfald vid nybyggnation och förvaltning
 • Bevara våra ekar och tallar och andra skyddsvärda träd enligt en nyupprättad Bevarandeplan
 • Uppmuntra fastighetsägare att rådgöra med Länsstyrelsen innan skyddsvärda träd fälls på tomten -Uppdatera den värdefulla kulturmiljöhandboken

 

VARFÖR: Danderyd är byggt på värdefull kulturmark med långa anor.  En rik biologisk mångfald är grund för hälsa och livskvalitet. Vi vill bidra att hejda den allt snabbare minskningen av antalet växt- och djurarter. Danderyd har 400 kulturminnesträd. Varje träd innehåller tusentals småkryp som är ovärderliga för naturens mångfald.

 

 

Ett rikt kultur- och idrottsliv bygger broar och ökar livskvalitén!

 

VAD: Kultur och idrott skall genomsyra all kommunal verksamhet

HUR:

 • Fortsatt oförändrade avgifter till kulturskolan och kommunalt stöd till de privata musikskolorna
 • Enprocentregeln för offentlig utsmyckning ska gälla vid ny- och ombyggnad av allmänna byggnader och platser.
 • Fortsatt kommunalt stöd till kulturföreningarna och kulturstipendier till ungdomar
 • Fortsatt kommunal skötsel av anläggningar, stöd vid ledarrekrytering och uppmuntran av aktiviteter för barn och ungdom
 • Pojkar och flickor ska ha samma tillgång till kulturaktiviteter och idrottsanläggningar och ha likvärdiga ledare
 • Värna och underhåll våra badplatser
 • Fortsätta stödja vårt rikliga föreningsliv

VARFÖR: Tillgång till kultur ger kommunens invånare ett rikare liv och kultur är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det lokala aktivitetsstödet gör att Danderyd har bland de flesta aktiviteterna för barn bland svenska kommuner. Så ska de vara även i framtiden.

 

VAD: Mer kultur och mer inflytande över aktiviteterna för kommunens seniorer

HUR: Planering av kulturverksamhet i samverkan med äldreboenden, pensionärsföreningar och andra organisationer för äldre

VARFÖR: Behovet av kultur minskar inte med åldern och det är viktigt att våra seniorer erbjuds ett brett utbud inom den kommunala verksamheten. Våra aktiva seniorer bär upp mycket av det kulturella utbudet och måste i större utsträckning få bestämma vilka verksamheter som skall bedrivas.

 

 

 

VAD: Vidareutveckling av kulturen på biliotek och fritidsgårdar och en kulturell centralpunkt i Mörby/Danderyds centrum

HUR:

·         Kulturlokaler för olika former av kultur, utställningar, sammankomster mm ska förläggas i anslutning till biblioteket och Information Danderyd.

 • Bibliotekens roll som kulturell knutpunkt i de olika kommundelarna ska utvecklas i samråd med invånarna
 • Fritidsgårdarna ska erbjuda mer och varierad kulturverksamhet
 • Fler mötesplatser som t.ex. Träffpunkten i Enebyberg

VARFÖR: Kommuninvånarna behöver bättre tillgång till konst, musik och litteratur. I kommunen finns det en stark tradition inom kulturområdet. De många aktiviteterna vid bibliotek, skolor, fritidsgårdar och på andra ställe ska vara kvar och utvecklas, men det behövs också en kulturell centralpunkt. Ett varierat utbud på fritidsgårdarna är speciellt viktigt för våra unga, nya medborgare

 

VAD: Trygghetsskapande åtgärder för alla

HUR:

 • Egen polisstation bör finnas i kommunen eller större inflytande över Täbypolisens verksamhet i kommunen
 • Kommunala trygghetsvakter fr.o.m. våren 2019
 • Försöket med en trygghetsbil bemannad av frivilliga krafter permanentas samt utökas.
 • Ekonomiska förutsättningar för en utökad närvaro av de kommunala fältassistenterna.
 • Utbildning kring säkerhetsskapande åtgärder i hemmet
 • Informationspaket på den kommunala hemsidan om hur man kan göra sitt hem tryggare
 • Utbildning av hundägare i områdesbevakning
 • säkerhetsanalys av kommunal mark och kommunala anläggningar inför trygghetsskapande åtgärder utifrån en prioritering (belysning, fri sikt etc.)
 • Liberalerna är positiva till trygghetskameror på utsatta platser i kommunen.

VARFÖR: Danderyd har mycket stölder och inbrott och det gör att kommuninvånarna upplever en otrygghet i vardagen. Kopplat till stöld- och inbrottsfrekvensen i Danderyd är det uppseendeväckande lite närvaro av polisen i kommunen. Vi lever också i en otrygg tid och vi är helt beroende av elektricitet och fungerande datasystem. Invånarna behöver vara bättre förberedda inför el- eller vattenavbrott och andra kriser. Alla invånare ska känna sig trygga i kommunen!