Se alla

2020-02-20: Dagordning för årsmötet

Måndag 10 februari 2020

Styrelsens i Liberalerna Danderyd förslag till ärendelista vid

Årsmötet torsdagen den 20 februari 2020 kl 19.00
Årsmötestalare: Partisekreterare Juno Blom
1. Årsmötet öppnas Ordföranden Tommy Lindgren
2. Val av årsmötesordförande Styrelsens förslag: Gunnar Andrén
3, Val av protokollsekreterare Styrelsens förslag: Margareta Sandell
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet 2020
5. Behörighet att närvara samt fastställande av röstlängd
6.
Fråga och beslut om årsmötet är utlyst enligt stadgarnas bestämmelse
7.
Fastställande av förhandlingsordning, anmälan övriga frågor (se p. 26)
8.
Rapporter: EU-val 2019 samt från riksdagen, länsförbundet, landsmöten, Sophia Metelius, styrelseledamot
9. Rapport 2019 från fullmäktigegruppen Birgitta Lindgren, gruppledare
10.
Rapport från Region Stockholm                Annika Linde, regionledamot
11. Allmänpolitisk debatt i anslutning till
dels behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
    dels det politiska läget i EU, Sverige, Region Stockholm och Danderyd
12. Föreningens ekonomi under 2019   Styrelsen genom kassören
13.
Revisionsberättelse 2019 Lars-Gunnar Wallin, Margareta Sandell ersättare Ulf Uebel, Ulla Löwenhielm
14.
Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för styrelsen under 2019
15.
Förslag från styrelsen eller medlemmar som årsmötet skall behandla
a)
Från styrelsen: Inga förslag föreligger som kräver årsmötesbeslut
b)
Motioner: Vid styrelsemötet 27 januari 2020 förelåg fem motioner från 2019 som ej behandlades 21 febr eller 23 april 2019 Styrelsens förslag: Bordläggs för att behandlas av den nya styrelsen
16.
Arvoden till förtroendevalda 2020 Styrelsens förslag: 0 kr
17.
Anmälan om medlemsavgift Liberalerna Danderyd för 2020 och 2021 enligt  landsmötets beslut: 200 kr/år, varav 100 kr till
riksorganisationen, 50 kr till länsförbundet, 50 kr till föreningen
18. Förslag till föreningsbudget 2020 Styrelsens kassör Gunnar Andrén
19.
Val av styrelse intill årsmötet 2021 Valberedningen från årsmötet 2019: Ulla Löwenhielm (sammankallande), Torun Hegardt och Jan Backman
20.
Beslut om antal styrelseledamöter/suppleanter utöver ordföranden
21. Val av ordförande i föreningen intill årsmötet 2021
22. Val av ledamöter och ev. suppleanter intill årsmötet 2021
23.
Val av två revisorer jämte två ersättare för 2020
24. Val av kontaktperson med Liberala ungdomsförbundet, Nätverket Liberala kvinnor i Stockholms län och andra samverkande organisationer.        Styrelsens förslag: Styrelsen ges i uppdrag att hantera dessa val
25. Val av företrädare i kommunalpolitiska rådet 2020 Styrelsens förslag: Att överlåta valet till fullmäktigegruppen
26.  Val av fem ombud jämte ersättare till länsförbundets möten 2020  Att notera: Årsmöte lördagen 25 april 2020, motionsstopp 13 mars
27, Val av valberedning till årsmötet 2021    Årsmötespresidiet föreslår
28.
Val av nomineringskommitté till årsmötet 2021 Årsmötespresidiet d:o
29.
Övriga frågor som anmälts vid årsmötets början (se punkt sex)
30. Årsmötet 2020 avslutas av föreningens ordförande
     Att notera:
Föreningens stadgar per den 1 januari 2020 finns tillgängliga vid årsmötet, utgör bilaga 4 i Verksamhetsberättelsen för 2019