Föreningens ordförande Tommy Lindgren

Ordförandens i Liberalerna Danderyd förslag
till ärende- och föredragningslista vid
Medlemsmöte torsdagen den 25 oktober 2018 kl 19.00
Lokal: Sammanträdesrummet Tranholmen,
Mörby centrum, plan 6 (ovanför Biblioteket)
1. Medlemsmötet öppnas Ordföranden Tommy Lindgren
2. Val av mötesordförande Ordförandens förslag: Tommy Lindgren
3. Val av protokollsansvarig Ordförandens förslag: Margareta Sandell
Ändrat förslag (24/10): Annika Linde
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, för medlemsmötet
5. Behörighet att närvara samt fastställande och uppteckning av röstlängd
Anmälan av att föreningens stadgar föreligger
6. Fråga om medlemsmötet är behörigen utlyst (meddelat hemsidan den 16
oktober
7. Fastställande av förhandlingsordning inkl. anmälan av övriga frågor
8. Information om kommunalvalet 2018 Ordföranden Tommy Lindgren
9. Frågor och diskussion om valutgången
10. Danderyds budget 2019 Föredragande: Kommunalrådet Bengt Sylvan
Danderyds ekonomichef Björn Wallgren
11. Frågor och diskussion om Danderyds ekonomi 2019
12. Beslut om föreningens ställningstagande
Förslag: Oförändrad kommunal utdebitering 2019
Mandat till Liberalernas kommunstyrelseföreträdare enligt vad
som framkommit vid medlemsmötet att ställa sig bakom förslaget
till kommunal budget för 2019
13. Övriga frågor som anmälts vid medlemsmötets början och som skall
behandlas vid medlemsmötet, övriga frågor överlämnas till styrelsen
(se punkt sju)
16. Medlemsmötets avslutning.

Ordförandens beslut
protokollfört samt publicerat på
www.danderyd.liberalerna.se
genom protokollföraren den 16 oktober 2018