Se alla

Majoritetens (M,L,KD) förslag till lösning på övertaligheten av skolplatser i Djursholms skolor

Svalnässkolan blir kvar som skola, i ny regi

Torsdag 26 september 2019

 

Foto: genre-bild

I dialog med föräldrarepresentanter från de tre skolorna Vasaskolan, Ekebyskolan och Svalnässkolan har majoriteten tagit fram ett förslag på lösning att komma tillrätta med underskotten i de kommunala skolorna i Djursholm. Svalnässkolan blir i förslaget lågstadieskola (F-3) i privat regi samtidigt som Ekebyskolan och Vasaskolan kan behålla låg- och mellanstadierna (F-6).
Antalet barn i Djursholm blir allt färre. I dagsläget finns ett överskott på ca 330 skolplatser i Djursholm, vilket bedöms öka till mer än 400 ifall inga åtgärder vidtas. Överkapaciteten leder till att skolorna i Djursholm överlag inte kan hålla budget utan går med underskott och har gjort så under en lång tid. Det mot bakgrund av en hög skolpeng. I praktiken innebär detta att skolor i andra kommundelar subventionerar skolorna i Djursholm. Det har vi som majoritet ett ansvar för att göra någonting åt. Därför gav majoriteten ett uppdrag till bildningsförvaltningen att komma med förslag på minskning av tomma platser i Djursholm, då vårt mål är att våra gemensamma skattepengar inte ska gå till tomma lokaler. Det är utifrån bildningsförvaltningens förslag som vi politiker nu diskuterar med representanter för föräldrarna. Parallellt med bildnings-förvaltningens förslag till omorganisering har en dialog skett med föräldrar angående alternativa, långsiktigt hållbara lösningar på övertaligheten av skolplatser bland de kommunala skolorna i Djursholm. Efter en konstruktiv dialog med föräldrarepresentanter presenterar nu majoriteten sitt förslag till lösning.
– Vi har fört konstruktiva samtal med föräldrarepresentanter från de tre kommunala skolorna Ekeby-, Svalnäs- och Vasaskolan och varit lyhörda till föräldrarnas åsikter och förslag, säger Ulla Hurtig Nielsen, ordförande i Kommunstyrelsens Produktionsutskott (KSPU). I samråd med dem
har vi nu tagit fram ett förslag som innebär att Svalnässkolan förblir en lågstadieskola (F-3) fast i privat regi, samtidigt som Ekeby- och Vasaskolan behåller låg- och mellanstadierna (F-6).

Konkret innebär förslaget att driften av Svalnässkolan är kommunal fram till höstterminen 2020 då den övergår till privat regi. Vi värdesätter att skolans föräldrar är delaktiga och aktiva i den processen. Vi i majoriteten kommer erbjuda samtliga elever som går i Svalnässkolan plats i skolan.
Överlag är majoritetens avsikt att vidta ytterligare åtgärder för att stärka våra kommunala skolors konkurrens- och attraktionskraft i syfte att vända trenden med minskat elevunderlag på vissa skolor. Danderyds skolor ska, oavsett drift, vara attraktiva. Vid KSPU:s möte torsdagen 26 september kommer förvaltningens förslag att presenteras. I informationsrundan som därefter följer, kommer föräldrar, personal, fack och andra intressenter att ges tillfälle att yttra sig om såväl bildningsförvaltningens förslag som majoritetens förslag.
Informationskvällar kommer att äga rum den 2 oktober kl 16.00-17.30 på Svalnässkolan, 7 oktober kl 16.00-17.30 på Ekebyskolan och 9 oktober kl 16.00-17.30 på Vasaskolan. Vid mötena kommer dels de framlagda förslagen diskuteras, men politikerna kommer även efterfråga åtgärdsförslag för att stärka de kommunala skolornas attraktionskraft.
– Vi tar inga beslut utan att först ha lyssnat in alla synpunkter. Det viktigaste för oss är att vi fortsatt har bra verksamhet med de bästa lärarna istället för att ha stora lokaler som står tomma,
avslutar Ulla Hurtig Nielsen (M) ordförande i Kommunstyrelsens Produktionsutskott (KSPU).